ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English

ครูจะใช้ภาษาอังกฤา และสื่อ Interactive Multimedia ในการสอนคำศัพท์ (Vocabulary) ให้กับนักเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่างๆ โดยไม่ต้องแปล

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English กำหนดให้ครูผู้สอนจะใช้ภาษาอังกฤษ และ Total Physical Response (TPR) ในการเรียนการสอน ซึ่งทำให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ และสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษ โดยที่ครูไม่จำเป็นต้องพูด หรือคอยแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย

เมื่อนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ (Vocabulary) แล้วครูจะสร้าง Model เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ไวยกรณ์ และการวางคำศัพท์ในโครงสร้างประโยค (Sentence Pattern) และใช้สื่อ Interactive Multimedia ในโหมดของ Role Play เพื่อให้นักเรียนพูดโครงสร้างประโยคนั้นซ้ำๆ เร็วๆ จนคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ ตามหลักการ MAT Method (Model Action Talk) ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบดั้งเดิมที่นักเรียนต้องท่อง ต้องจำ ต้องจด จนรู้สึกเบื่อหน่าย

การเรียนการสอนในห้องเรียนจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรม (Activity Based Learning) ประกอบกับการใช้สื่อ Interactive Multimedia ที่เป็นกุศโลบายที่ทำให้นักเรียนได้พูด และใช้ภาษาอังกฤษ ตามวงคำศัพท์ (Headwords) และโครงสร้างประโยค (Sentence Pattern) ที่ได้เรียนใน Unit นั้นๆ

มีการใช้ Chant & Song ในการช่วยทำให้นักเรียนได้ฝึกการออกเสียง (Phonics) และการเน้นคำ (Stress) ได้อย่างคล่องแคล่ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะเป็นการเรียนรู้จะอยู่ในลักษณะ “การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ที่อยู่ในรูปแบบของ Activity Based Learning ทีเพิ่มอัตรการใช้ภาษาอังกฤษ (English Use Rate) โดยใช้ความสนุกสนานเป็นกุศโลบาย จึงทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Engagement) ความเต็มใจที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Learning Continuity) และทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษที่กระตือรือร้น ทรงพลัง (Energetic Learning Attitude)

ครูผู้สอนจะมีการให้นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบ Role Play เพื่อทำให้นักเรียนกล้าที่จะพูด และใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ

การสื่อสารระหว่างครู และนักเรียน จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยครูผู้สอนจะต้องสอนให้นักเรียน มีความพร้อม และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom Language) กับครู ระหว่างการเรียนในห้องเรียน เช่น การถามคำถามเมื่อไม่เข้าใจ การตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น การขออนุญาตต่างๆ ฯลฯ

ตลอดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ครูผู้สอนจะดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง มีการใช้กิจกรรมกลุ่ม และกุศโลบายต่างๆ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน การฝึก และการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนจะต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน มีความมุ่งมั่น ท้าทาย ที่จะกลับไปฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองต่อที่บ้าน ผ่านระบบ Web School เกมภาษาอังกฤษ Online และระบบ Online English Edutainment ต่างๆ ที่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างครบวงจร

การเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ในบาง Unit อาจจะมีการพิจารณาจัดให้ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker Teacher) ร่วมสอน ประกอบกับการใช้สื่อ Interactive Multimedia เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ที่จะพูด และใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมากับชาวต่างชาติ

การใช้สื่อ Interactive Multimedia ผ่านกระดาน Interactive Whiteboard ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม (Activity Based Learning) ในรูปแบบของการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (โดยครูชาวไทย โดยอาจจะมีครูชาวต่างชาติร่วมสอนด้วย) จะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้สึกว่าการเรียน และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ สัมผัสได้ เข้าใจได้ง่าย จนสามารถพูดได้ ใช้เป็นอย่างคล่องแคล่ว อัตโนมัติ เป็นไปตามธรรมชาติ

นักเรียนจะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ครบทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยใช้สื่อ Interactive Multimedia ผ่านกระดาน Interactive Whiteboard

เมื่อนักเรียนทำกิจกรรม และฝึกทักษะการพูด และการฟังจนคล่องแคล่วแล้ว ครูผู้สอนก็จะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียน (Writing Skill) และการอ่าน (Reading Comprehension) ผ่านการทำแบบฝึกหัด (Workbook) ซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างประโยค (Sentence Pattern) คำศัพท์ (Vocabulary) ไวยกรณ์ (Grammar) ได้ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น

ด้วยระบบ Web School ซึ่งประกอบไปด้วย e-Homework, e-Reader, เกมภาษาอังกฤษ Online, Mock – Up Testing, etc. ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะทำให้นักเรียนสามารถทบทวน และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ด้วยตนเอง หลังเลิกเรียนอย่างสนุกสนาน ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ทำให้อัตราการใช้ภาษาอังกฤษ (English Use Rate) ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ทักษะ และพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด

คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง สามารถใช้ระบบ Learning Management System (LMS) ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด

http://www.youtube.com/watch?v=B3eS-ueeN1w