ACTive English เปิดรับสมัครครูภาษาอังกฤษ

เรามาร่วมสร้างเด็กไทยให้เก่งขึ้น กันเถอะ!

ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center เปิดรับสมัคร ครูภาษาอังกฤษ ทั้ง Full Time และ Part Time เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ของเด็กไทย ให้อยู่ในระดับที่สามารถพูด และสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในสาขาต่างๆ ของ SE-ED Learning Center <คลิ้กเพื่อดูสาขาของ SE-ED Learning Center>

 

ครูภาษาอังกฤษ (Full Time / Part Time)

คุณสมบัติ:

  1. จบการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีใจรักที่จะสอนภาษาอังกฤษ และสามารถสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ (เพราะการสอนในหลักสูตร ACTive English ครูจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอนตลอดคาบเรียน)
  3. มีอัธยาศัยที่ดี สนุกกับการอยู่ร่วมกับเด็กๆ
  4. ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สิ่งที่จะได้รับ:

ได้รับการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสร้าง Enlish Proficiency ให้กับนักเรียน ตามหลักสูตร ACTive English

  • การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ Interactive Multimedia โดยผสมผสานระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน (During-Class Activities) และ English Online Edutainment ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน (After-Class Activities)
  • การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Activity Based Learning, MAT (Model, Action, Talk) Model และ Total Physical Response (TPR)
  • จิตวิทยาในการสอนภาษาอังกฤษ และการควบคุมชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ถ้าคุณต้องการที่จะร่วมกับ ACTive English ในการเป็น Super Teacher เพื่อช่วยกันพัฒนาเด็กไทย ติดต่อคุณอลงกรณ์ คงทรัพย์

  • เบอร์โทรศัพท์ 0-2739-8230, 0-2739-8888
  • มือถือ: 08-1832-2299, 09-1889-9492, 08-6325-7000
  • email: slc@se-ed.com