วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษกับ Oxford ในราคาเพียง 220 บาท เท่านั้น

Image 1

<ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์>

<คลิ้กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ Oxford Young Learners Placement Test>

Oxford Young Learners Placement Test คือ ข้อสอบวัดระดับออนไลน์ ที่ได้รับการออกแบบโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press) เพื่อนำมาใช้ในการประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 -12 ปี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยผลการทดสอบนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ A0, A1, A2 และ B1

Note: แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง ในมาตรฐานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ชุดนี้ หากคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองนำบุตรหลาน มาทดสอบที่ SE-ED Learning Center จะได้รับสิทธิพิเศษในการจ่ายค่าสมัครสอบเพียง 160 บาท เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นราคาค่าธรรมเนียมการทดสอบที่พิเศษมากๆ

<คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดของความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละระดับ>

แบบทดสอบของ Oxford Young Learners Placement Test นั้นเป็นแบบทดสอบที่เป็น Computerized Adaptive Test ที่มีการปรับระดับความยากง่ายของข้อสอบให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนโดยอัตโนมัติ (กรณีที่นักเรียนทำข้อสอบได้ถูกต้องต่อเนื่องกัน ระบบก็จะคัดเลือกข้อสอบที่ยากขึ้นมาให้นักเรียนทำในข้อถัดไป ในทางกลับกันในกรณีที่นักเรียนทำผิดต่อเนื่องกัน ระบบก็จะคัดเลือกข้อสอบที่ง่ายขึ้นแทน) ซึ่งระบบการทดสอบแบบนี้ เป็นระบบการทดสอบที่ทันสมัย ที่สามารถประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ในขณะที่นักเรียนจะสามารถทำข้อสอบได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่รู้สึกเครียดอีกด้วย นอกจากนี้ รูปแบบของข้อสอบ Oxford Young Learners Placement Test ยังได้รับการออกแบบให้ประกอบไปด้วยตัวการ์ตูนสีสันสดใส ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำข้อสอบ

http://www.youtube.com/watch?v=j98K1xUQ3_4

การเตรียมตัวก่อสอบ:

การทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test มีวัตุประสงค์ในการวัดทักษะ และระดับศักยภาพทางภาษาอังกฤษที่แท้จริง (Authentic English Proficiency) ของนักเรียน ดังนั้นตัวแบบทดสอบจึงได้รับการออกแบบให้นักเรียนสามารถเข้าใจคำสั่ง และวิธีทำข้อสอบได้โดยง่าย (ซึ่งจะระบุอยู่ในตอนต้นของข้อสอบแต่ละส่วน) ดังนั้นนักเรียนจึงไม่มีความจำเป็นต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนทำข้อสอบแต่อย่างใด นักเรียนสามารถอ่านคำสั่งและวิธีการทำข้อสอบได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาข้อสอบ:

ข้อสอบ Oxford Young Learners Placement Test ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1: เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ คำศัพท์ การนำคำศัพท์ไปใช้ และไวยากรณ์

ส่วนที่ 2: เป็นการทดสอบทักษะการฟัง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย เช่นกัน คือ การทดสอบทักษะการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การทดสอบทักษะการฟังผ่านบทสนทนาแบบสั้น และเรื่องราวที่อยู่ในรูปแบบประโยคที่ยาวขึ้น

Screenshot 7) L3 2nd screen Screenshot 6) L2 2nd screen Screenshot 5) L1 2nd screen Screenshot 4) LU3 2nd screen Screenshot 3) LU2 2nd screen Screenshot 2) LU1 2nd screen

ระยะเวลาในการทดสอบ:

เนื่องจากแบบทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test มีวัตถุประสงค์ในการวัดระดับทักษะ และศักยภาพทางภาษาอังกฤษที่แท้จริงของนักเรียน ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาในการทดสอบที่ตายตัว แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจะใช้เวลาประมาณ 30 – 40 นาที ในการทดสอบแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน หากนักเรียนมีทักษะทางภาษาอยู่ในระดับสูง ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทดสอบยาวนานขึ้น เนื่องจากระบบจะพยายามให้นักเรียนทำข้อสอบที่อยู่ในระดับที่ยากขึ้นเรื่อยๆ (โดยเฉพาะส่วนของทักษะการฟัง) เพื่อประเมินระดับทักษะทางภาษา และศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน

การสมัคร และการรับผลการทดสอบ:

คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่สนใจ ต้องการประเมินระดับทักษะ และศักยภาพทางภาษาอังกฤษของบุตรหลาน สามารถพานักเรียนสมัครทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test ได้ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขาทั่วประเทศ

<คลิ้กเพื่อดูสาขาของ SE-ED Learning Center>

หลังจากการทดสอบ ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกส่งผ่านระบบ Online มาที่ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ซึ่งเป็นได้รับมอบหมายจากสำนักพิมพ์อ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press) ในการออกใบรายงานผล (Report Card)ให้กับนักเรียน ซึ่งหลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบแล้ว 1 สัปดาห์ ใบรายงานผล (Report Card) จะถูกส่งไปยัง SE-ED Learning Center สาขาที่นักเรียนทำการทดสอบ ซึ่งครูใหญ่ประจำ SE-ED Learning Center สาขานั้นๆ จะประสานงานแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่ มารับใบรายงานผล (Report Card) ที่ SE-ED Learning Center อีกครั้งหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ:

พิเศษสำหรับนักเรียนที่มาสมัครสอบที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขาทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิพิเศษในการทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test ในราคา 220 บาท เท่านั้น

Note: ค่าสมัครสอบ 220 บาท กับการทดสอบประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการออกแบบโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press) ซึ่งมีความถูกต้อง แม่นยำสูงมาก ถือว่าเป็นราคาพิเศษมากๆ สำหรับนักเรียนที่มาสมัครทดสอบที่ SE-ED Learning Center

สนใจสอบถามเพิ่มเติม:

ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center

โทรศัพท์: 0-2739-8888, 0-2739-8121   โทรสาร: 0-2739-8680   มือถือ: 08-1832-2299, 09-1889-9492, 08-6325-7000

อีเมล: act-english@se-ed.com