โครงการทดลองเรียนฟรี ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา

เปิดเทอมนี้ SE-ED Learning Center เปิดโอกาสให้กับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ได้พาบุตรหลานที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 และ ป.1 – ป.6 มาทดลองเรียนฟรีใน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 ชั่วโมง

 1. หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ FAN Math: ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ ที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหา และโจทย์คิดวิเคราะห์ตามแนวทางของ PISA (โครงการทดสอบนักเรียนานาชาติของกลุ่มประเทศ OECD ที่กระทรวงศึกษาธิการไทย และประเทศทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา)
  • คุณครูเอาใจใส่ มีกระบวนการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์คำถาม ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มา เพื่อการตีความโจทย์ นักเรียนจะถูกฝึกฝนให้รู้ว่าควรจะเริ่มต้นในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไร และมีลำดับขั้นตอนอย่างไรจนกระทั้งได้คำตอบสุดท้าย
  • เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน ปรับทัศนคติในการเรียนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เหมาะมากๆ สำหรับนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก ในขณะที่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์เป็นทุนอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของตนเองให้ก้าวกระโดดได้
  • มีการประยุกต์ใช้สื่อ Animation ในรูปแบบ Flipped Classroom ที่ทันสมัยในกระบวนการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเรียนเข้าใจ และสนุกกับการเรียนรู้ ได้ผลกว่าการเรียนในแบบเดิมๆ ที่นักเรียนมักจะแค่ลอกเฉลยบนกระดานตามที่ครูเฉลยให้ดู แต่ไม่ได้ลองฝึกทำด้วยตัวเอง
 2. หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ACTive English: เป็นหลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ที่เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และการออกเสียง (Phonics) ที่ครบถ้วน ในมาตรฐาน CEFR ของยุโรป ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
  • ครูผู้สอนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก (Teach English in English) โดยมีรูปแบบในการสอนอยู่ในรูปกิจกรรม (Activity Based Leaning) และการฝึกภาษาอังกฤษที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด เพราะฝ่ายวิชาการหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เชื่อว่าหัวใจสำคัญที่สุดในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ คือ การทำให้นักเรียนเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียนมีอัตราการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนก็จะพัฒนาขึ้นเป็นเงาตามตัว
  • มีการประยุกต์ใช้สื่อ Interactive Multimedia ในรูปแบบ Flipped Classroom ที่ทันสมัยในกระบวนการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ได้มีโอกาสในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน (ผ่านเกมภาษาอังกฤษ) เพิ่มมากขึ้น
  • แนวทางในการสอนภาษาอังกฤษแบบ ACTive English ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศในแถบเอซียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ (แม้ว่าผู้สอนจะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม)

ติดต่อขอทดลองเรียนฟรีได้ที่:

SE-ED Learning Center ทุกสาขาทั่วประเทศ   <คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดที่อยู่แ ละเบอร์โทรศัพท์สาขา>   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Tel. 0-2325-9068-9, 08-9969-9607, 08-1832-2299
 • Email Address: slc@se-ed.com