จำหน่ายหนังสือเรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ACTive English

จำหน่ายหนังสือเรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ACTive English

กรณีที่คุณพ่อคุณแม่สนใจ แบบฝึกหัดเสริมคณิตศาสตร์ FAN Math <คลิ้ก>

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการซื้อหนังสือ ที่มาพร้อมสื่อการเรียนรู้ Online เพื่อใช้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับลูก ในระดับประถมศึกษา

 • เป็นหนังสือ ที่มาพร้อมสื่อ Interactive Multimedia ในระบบ Web School (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559) ที่เด็กๆ ใช้ฝึกการออกเสียง (Phonics) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ (Sentence Pattern & Grammar) การสนทนา (Conversation) ได้
 • มีเกมภาษาอังกฤษ Magic Fighter, แบบฝึกหัด Online และเพลงภาษาอังกฤษ ที่เด็กๆ สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษ และมีอัตราการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น
 • ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างประโยค และวงคำศัพท์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR ของยุโรป

ชุดหนังสือเรียน 1 ชุด ประกอบด้วย

 • หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 1 เล่ม
 • แบบฝึกหัด 2 เล่ม
 • หนังสืออ่านนอกเวลา 1 เล่ม (สามารถอ่านในรูปแบบ Animation ใน Web School ได้)
 • สิทธิ์ในการใช้สื่อ Interactive Multimedia ในระบบ Web School (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

Starter Level

book ST - L6

มีให้เลือก 13 ชุด สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 ถึง ป.6 หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการดูตัวอย่างหนังสือ <คลิ้ก>
และสามารถดูภาพตัวอย่างสื่อ Interactive Multimedia ในระบบ Web School ได้ <คลิ้ก>

 • ACTive English Starter (เหมาะสำหรับ อนุบาล 3)  ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 1 (เหมาะสำหรับ ป.1)  ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 2 (เหมาะสำหรับ ป.1 ที่ผ่าน Level 1 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 3 (เหมาะสำหรับ ป.2 ที่ผ่าน Level 2 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 4 (เหมาะสำหรับ ป.2 ที่ผ่าน Level 3 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 5 (เหมาะสำหรับ ป.3 ที่ผ่าน Level 4 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 6 (เหมาะสำหรับ ป.3 ที่ผ่าน Level 5 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 7 (เหมาะสำหรับ ป.4 ที่ผ่าน Level 6 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 8 (เหมาะสำหรับ ป.4 ที่ผ่าน Level 7 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 9 (เหมาะสำหรับ ป.5 ที่ผ่าน Level 8 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 10 (เหมาะสำหรับ ป.5 ที่ผ่าน Level 9 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 11 (เหมาะสำหรับ ป.6 ที่ผ่าน Level 10 มาแล้ว) ราคา 800 บาท
 • ACTive English Level 12 (เหมาะสำหรับ ป.6 ที่ผ่าน Level 11 มาแล้ว) ราคา 800 บาท

รายละเอียดของทักษะภาษาอังกฤษในชุดหนังสือเรียน แต่ละชุด

Starter (สำหรับ อนุบาล 3):

 • การฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics)
 • เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งการเขียน และการออกเสียง (Alphabet skills & Letter – sound Correspondence)
 • บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน (Daily English conversation skills & Basic sentence structure)
 • ภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom language skills)

Level 1 (สำหรับชั้น ป.1):

 • พูดทักทาย และบอกลา (Greeting)
 • พูดบรรยายถึงสมาชิกในครอบครัว (Family Members)
 • พูดบอกจำนวน และอายุของตัวเองได้ (Numbers)
 • พูดบรรยายลักษณะทางกายภาพ (Appearances)
 • พูดซักถาม และบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องเขียน (Stationery)
 • พูดซักถาม และบรรยายเกี่ยวกับสี (Colors)
 • พูดบรรยายถึงเรื่องเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม (Clothing)
 • พูดซักถาม และบรรยายเกี่ยวกับสัตว์ (Animals)
 • พูดประโยคโดยใช้โครงสร้างประโยคคำถาม ปฏิเสธและบอกเล่า (This & That &It, “a” and “an”)

Level 2 (สำหรับชั้น ป.2 หรือเด็กที่ผ่าน Level 1 มาแล้ว):

 • พูดบรรยายถึงสิ่งของรอบตัวได้ด้วยรูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น (Home objects, Home spaces, Fruits and toys)
 • พูดบรรยาย และซักถามเกี่ยวกับสิ่งของ และจำนวนได้ (Numbers)
 • พูดบรรยายถึงความสามารถของตนเอง (Actions)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับตำแหน่ง และสถานที่ (Prepositions)
 • พูดบรรยายถึงสิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ (Feelings)
 • พูดประโยคโดยใช้โครงสร้างประโยคคำถามปฏิเสธ และบอกเล่า (These &Those, Wh- questions, Subjects and possessive pronouns, There is/ are…, How many..?, Can you…?)

Level 3 (สำหรับชั้น ป.3 หรือเด็กที่ผ่าน Level 2 มาแล้ว):

 • พูดบรรยายถึงลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่ชอบ และไม่ชอบ (Pets)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ชอบและไม่ชอบ พร้อมทั้งบรรยายถึงลักษณะ รสชาติ (Food & Beverage)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรก และกิจกรรมยามว่าง (Leisures & Activities)
 • พูดบรรยายถึงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย (Body’s Parts)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบ และไม่ชอบ (Sports)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับวันทั้ง 7 และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน (Weeks)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ (Weathers)
 • พูดประโยคโดยใช้โครงสร้างประโยคคำถาม ปฏิเสธ และบอกเล่า (Like & Likes, Do & Does, Wh-questions, Want & Wants, Have & Has, How’s the weather?)

Level 4 (สำหรับชั้น ป.4 หรือเด็กที่ผ่าน Level 3 มาแล้ว):

 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับเวลา และกิจวัตรประจำวัน (Daily activities)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับยานพาหนะ และวิธีการเดินทางในชีวิตประจำวัน (Transportations)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชื่นชอบ และกิจกรรมในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน (Things I do every day)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำ รวมถึงกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ (Actions)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับสถานที่ที่ต้องไปในชีวิตประจำวัน (Places)
 • พูดบรรยายสถานที่ และบอกทิศทางของสถานที่ตั้งแบบสั้นๆ (Directions)
 • พูดประโยคโดยใช้โครงสร้างประโยคคำถาม ปฏิเสธ และบอกเล่า (Wh-questions, How do you go to…?, Drive/ take/ ride + transportation, Present Continuous, Is there a…?, How can I get to the…?)

Level 5 (สำหรับชั้น ป.5 หรือเด็กที่ผ่าน Level 4 มาแล้ว):

 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับลำดับ และระดับชั้นเรียน (Ordinal Numbers)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับอาชีพ และบรรยายลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นๆ (Occupations)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียน ชอบ และไม่ชอบ (School Subjects)
 • พูดอธิบายความถี่ของกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน (Things I usually do)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฤดูกาล (Seasons)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน (Time expression)
 • พูดซักถาม – ตอบในสถานการณ์การซื้อของ การถามราคา การอธิบายราคา การอธิบายลักษณะของสิ่งของ (Price)
 • พูดประโยคโดยใช้โครงสร้างประโยคคำถาม ปฏิเสธ และบอกเล่า (Wh-questions, Frequency adverbs, How often…? How much…?)

Level 6 (สำหรับชั้น ป.6 หรือเด็กที่ผ่าน Level 5 มาแล้ว):

 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับวันที่ และเดือน (Dates & Months)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive pronouns)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับสุขภาพ การอวยพรให้หายป่วย และการแสดงความห่วงใย
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุด สถานที่ท่องเที่ยว (Places)
 • พูดชักชวน และตอบรับคำชวน (Invitation)
 • พูดซักถาม – ตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต (Daily activities)
 • พูดประโยคโดยใช้โครงสร้างประโยคคำถาม ปฏิเสธ และบอกเล่า (Quantifier, Wh- questions, Past & Present Tense, Whose…?

Level 7 (สำหรับชั้น ป.6 ขึ้นไป หรือเด็กที่ผ่าน Level 6 มาแล้ว):

 • Past tense: Regular verbs
 • Irregular verbs
 • Events & Activities
 • Animals
 • Reading comprehension
 • Past tense and past continuous
 • Wh-questions
 • Conjunction: …while…/…when…
 • Imperative
 • …before & …after
 • …and…& …or…

Level 8 (สำหรับชั้น ป.6 ขึ้นไป หรือเด็กที่ผ่าน Level 7 มาแล้ว):

 • Verb phrases
 • Leisure activities
 • Natural scenes
 • Occupations
 • Nations
 • Comparative & Superlative Adjectives
 • Reading comprehension
 • Future tense: Will & Be going to
 • Comparative
 • Superlative
 • Much & Very
 • More & Most

Level 9 (สำหรับชั้น ป.6 ขึ้นไป หรือเด็กที่ผ่าน Level 8 มาแล้ว):

 • Essays about:
  • Natural scenes (2)
  • Movies
  • Food
  • Talent contest
  • Amusement park
 • Be V. + as adj. as…
 • Linking verbs
 • …, too & …, either
 • So & Neither
 • Position of “both’ & “all”
 • Each / two / both / some / all of the…
 • One / another /
 • the other
 • Countable & Uncountable nouns

Level 10 (สำหรับชั้น ป.6 ขึ้นไป หรือเด็กที่ผ่าน Level 9 มาแล้ว):

 • Essays about:
  • Clinic
  • Newborn baby
  • Surprise gift
  • Home party
  • New Cinderella
  • Toy museum
  • Birthday gift
  • Brand-new life
 • …not only…but also
 • See / hear / watch / listen to + V or V-ing
 • Present participle
 • Past participle
 • Verb phrases
 • Causatives
 • Adverbs
 • …too…to
 • …so…that…

Level 11 (สำหรับชั้น ป.6 ขึ้นไป หรือเด็กที่ผ่าน Level 10 มาแล้ว):

 • Essays about:
  • City and country
  • Playground
  • Traffic safety
  • Book exhibition
  • Traveling
  • Helen Keller
  • Hot news
  • Flea market
 • V. + to V
 • V. + V-ing
 • V-ing + N = it
 • Passive
 • Present perfect
 • Which one…?
 • Take & Spend
 • Cost & Spend

Level 12 (สำหรับชั้น ป.6 ขึ้นไป หรือเด็กที่ผ่าน Level 11 มาแล้ว):

 • Essays about:
  • Barbecue
  • Blood type
  • Guide dogs
  • New computer
  • Accidents
  • Toilsome jobs
  • Good habits
  • Dreams
 • Reflexive pronouns
 • Relative pronouns
 • Tag questions
 • Indirect questions
 • Though
 • If-clauses

วิธีการสั่งซื้อ

  1. สั่งซื้อผ่านทาง Inbox เพจ SE-ED Learning Center เท่านั้น <คลิ้ก> (https://www.facebook.com/se.ed.learning.center/messages) ระบุชื่อหนังสือ และจำนวนที่ต้องการ โดยให้ลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่ผู้รับ และที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง พร้อมแนบรูปภาพหลักฐานการโอนเงินค่าหนังสือ และค่าจัดส่ง
  2. ช่องทางการโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 333-1-20198-2 สาขาถนนบางนา-ตราด (อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์)
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ 048-265012-0 สาขาถนนศรีนครินทร์ (อุดมสุข)
   • ธนาคารกรุงไทย 086-1-20565-0 สาขาเซ็นทรัลบางนา
   • ธนาคารกรุงเทพ 118-422260-0 สาขาสีลม
   • ธนาคารกสิกรไทย 739-2-16222-9 สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.9
   • ธนาคารทหารไทย 189-2-00769-9 สาขาบางบ่อ
  3. ทางซีเอ็ดจะตอบกลับลูกค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อทาง Inbox และจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในทุกๆ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
  4. กรณีที่คุณพ่อคุณแม่สนใจแบบฝึกหัดเสริมคณิตศาสตร์ FAN Math <คลิ้ก>

หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่ง Message มาที่ Inbox ทาง Facebook ของ SE-ED Learning Center ได้ <คลิ้ก> หรือโทรศัพท์มาที่ 08-1832-2299, 08-6325-7000, 0-2739-8888 หรือ email: slc@se-ed.com

===============================
SE-ED Learning Center
เรียนกับซีเอ็ด เก่งพูดอังกฤษ เก่งคณิตอย่างเข้าใจ

สนใจหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ FAN Math <คลิ้ก>
สนใจหนังสือแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา <คลิ้ก>

Tel. 08-1832-2299, 0-2739-8888
Website: www.se-edlearning.com