กิจกรรม Day Camp (เช้าไป – เย็นกลับ) ปิดเทอมตุลาคม 2559 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม Day Camp (เช้าไป – เย็นกลับ) ปิดเทอมตุลาคม 2559 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

Critical Thinking: หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ (หลักสูตรวุฒิบัตร 15 ชั่วโมง)

Critical Thinking: หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ (หลักสูตรวุฒิบัตร)

 • พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับประเด็น การแยกแยะ และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล เพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill)
 • พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) และทักษะการตัดสินใจ (Decision Making Skill)
 • ใช้สื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และความคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking & Creativity) จากประเทศสิงคโปร์
 • นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับวุฒิบัตรจาก SE-ED Learning Center

วันที่จัด: มีทั้งสิ้น 4 รุ่น ดังต่อไปนี้

 • รุ่นที่ 1 Junior Thinker: วันที่ 3 – 7 ต.ค. 2559 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
 • รุ่นที่ 2 Senior Thinker: วันที่ 10 – 14 ต.ค. 2559 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
 • รุ่นที่ 3 Master Thinker: วันที่ 17 – 21 ต.ค. 2559 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
 • รุ่นที่ 4 Critical Thinker: วันที่ 24 – 28 ต.ค. 2559 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

เวลาเรียน: 9.00 – 12.00 น. (เรียนวันละ 3 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับ:

 • หลักสูตรในระดับ Junior Thinker และ Senior Thinker เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.2 – ป.3
 • หลักสูตรในระดับ Master Thinker และ Critical Thinker เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 – ป.5 หรือน้องๆ ที่ผ่านการเรียนในระดับ Senior Thinker มาแล้ว
 • สนใจสมัคร หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา

สถานที่: SE-ED Learning Center สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

ราคา: 2,400 บาท ต่อคอร์ส (ราคานี้รวมค่าหนังสือแล้ว)

Promotion: สมัครก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2559 รับส่วนลดทันที จากราคาปกติ 2,400 บาท ลดเหลือเพียง 2,000 บาท ต่อคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร:

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ (Critical Thinking) เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้น้องๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 5 ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Skill) และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) ผ่านสถานการณ์สมมติ และโจทย์ปัญหาซับซ้อนต่างๆ ที่สร้างขึ้นให้น้องๆ ได้สำรวจข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล สร้างความเข้าใจ และมโนทัศน์ต่อสารสนเทศ ตลอดจนพิจารณาควบคู่ไปกับเงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ที่โจทย์กำหนด เพื่อคิดหาวิธี และตัดสินใจหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 4 ระดับ ได้แก่

Junior Thinker:

 • น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการเปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก ปริมาตร โดยใช้การประมาณอย่างมีตรรกะ และเครื่องมือวัดใกล้ตัว ตลอดจนการใช้กราฟเพื่อหาพิกัดจุดต่างๆ
 • เกมปริศนา ที่น้องๆ จะได้วางแผนในการแก้ปัญหาตามเงื่อนไข และข้อมูลที่เกมกำหนดให้
 • การสร้าง Sense of Number โดยน้องๆ จะได้รับการฝึกฝนให้มีความเข้าใจในการเปรียบเทียบจำนวน เข้าใจคำว่า มากกว่า น้อยกว่า ตลอดจนทำความเข้าใจกับเงื่อนไขต่างๆ เพื่อแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์สมมติต่างๆ
 • ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ ผ่านรูปเรขาคณิตต่างๆ เพื่อการจัดหมวดหมู่ของรูปเรขาคณิต และการมองภาพสะท้อน

Senior Thinker:

 • น้องๆ จะได้ฝึกการค้นหารูปแบบ (Pattern) และความสัมพันธ์ของตัวอักษร รูปภาพ และจำนวนต่างๆ อย่างมีตรรกะ
 • น้องๆ จะได้รับการฝึกให้คิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อหาเลือกทางเลือกที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ตลอดจนฝึกการใช้แผนภาพ และแผนภูมิต่างๆ ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
 • การประยุกต์ใช้การบวก ลบ คูณ หาร ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติต่างๆ
 • การพัฒนาทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ ความเข้าใจทางด้านเรขาคณิตพื้นฐานของรูปสองมิติ และสามมิติ ในการแก้ปัญหาที่โจทย์กำหนด

Master Thinker:

 • น้องๆ จะได้รับการฝึกให้ประยุกต์ใช้การชั่ง ตวง วัด และความเข้าใจเรื่องเวลา และระยะเวลาในการแก้ไขโจทย์ปัญหา
 • การฝึกทักษะการวางแผน และการกำหนดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ว่าแต่ละขั้นต้องดำเนินการอย่างไร อะไรต้องทำก่อน อะไรต้องทำทีหลัง เพื่อแก้ปัญหาที่โจทย์กำหนดให้ได้
 • การประยุกต์ใช้การบวก ลบ คูณ หาร และเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ในบทเรียนต่างๆ เช่น เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ ฯลฯ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติต่างๆ ที่โจทย์กำหนดให้
 • การพัฒนาทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ ความเข้าใจทางด้านเรขาคณิตของรูปสองมิติ และสามมิติ ตลอดจนรูปพับ แผ่นคลี่ต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่โจทย์กำหนด

Critical Thinker:

 • การพัฒนาความเข้าใจในการหาความสัมพันธ์ของแบบรูป (Pattern) ของจำนวน และรูปเรขาคณิตต่างๆ ฝึกการสังเกตรูปแบบของการเพิ่มขึ้น และลดลงของจำนวนต่างๆ เพื่อค้นหาจำนวนถัดๆ ไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประมวลเงื่อนไข และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อน ในการถอดรหัส และแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประมวลข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบของตาราง แผนภาพ และแผนภูมิต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนฝึกการแก้ปัญหาแบบหลังมาหน้า (รู้คำตอบ แล้วหาโจทย์)
 • การประยุกต์ใช้การบวก ลบ คูณ หาร และเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ในบทเรียนต่างๆ เช่น เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ ฯลฯ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติต่างๆ ที่โจทย์กำหนดให้
 • การพัฒนาทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ โดยเน้นไปที่รูปทรงสามมิติ การฝึกเชื่อมโยงการมองรูปสามมิติ เพื่อให้เห็นมุมมองสองมิติของด้านหน้า (Front View) ด้านบน (Top View) และด้านข้าง (Side View) ความเข้าใจในเรื่องของการตัดรูปเรขาคณิตบางส่วน การซ้อนทับกันของรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต ตลอดจนหน้าตัดของรูปทรงเรขาคณิตประเภทต่างๆ

<ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร DAY Camp>

Creative English: หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านความคิดสร้างสรรค์ (หลักสูตรวุฒิบัตร 30 ชั่วโมง)

Creative English: หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านความคิดสร้างสรรค์

 • เรียนภาษาอังกฤษภายใต้ Concept “ยิ่งใช้ ยิ่งเก่ง ยิ่งรักภาษาอังกฤษ”
 • พัฒนาทักษะ สร้างความมั่นใจ และความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านการบูรณาการร่วมกับงานศิลปะ การประดิษฐ์ และกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ภายใต้แนวคิด CILT (Content and Language Integrated Learning)
 • นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับวุฒิบัตรจาก SE-ED Learning Center

วันที่จัด: มีทั้งสิ้น 2 รุ่น ดังต่อไปนี้

 • รุ่นที่ 1 Junior Artist: วันที่ 3 – 14 ต.ค. 2559 (เรียนเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์)
 • รุ่นที่ 2 Senior Artist: วันที่ 17 – 28 ต.ค. 2559 (เรียนเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์)

เวลาเรียน: 13.00 – 16.00 น. (เรียนวันละ 3 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับ:

 • หลักสูตรในระดับ Little Artist เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.1 – ป.3
 • หลักสูตรในระดับ Junior Artist เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 – ป.6 หรือน้องๆ ที่ผ่านการเรียนในระดับ Junior Artist มาแล้ว
 • สนใจสมัคร หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา

สถานที่: SE-ED Learning Center สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

ราคา: 3,700 บาท ต่อคอร์ส (ราคานี้รวมค่าหนังสือแล้ว)

Promotion: สมัครก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2559 รับส่วนลดทันที จากราคาปกติ 3,700 บาท ลดเหลือเพียง 3,200 บาท ต่อคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร:

หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านความคิดสร้างสรรค์ (Creative English) เป็นหลักสูตรการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ที่เน้นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ “ใช้ภาษาอังกฤษ” ผ่านการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น งานศิลปะ งานประดิษฐ์ ฯลฯ ภายใต้แนวคิดในการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า CLIL (Content and Language Integrated Learning) ที่มีสมมติฐานสำคัญว่า – – ภาษาอังกฤษเป็นทักษะ – – ดังนั้นหากน้องๆ ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษบ่อยครั้งขึ้น น้องๆ ก็จะพัฒนาความชำนาญในการใช้ภาษาขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

ด้วยการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบของ CLIL นี้เอง จะเป็นกุศโลบายที่ทำให้น้องๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive Course) โดยที่ไม่รู้สึกเคร่งเครียด เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด ได้บูรณาการร่วมกับกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความสนุกสนานอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว โดยหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านความคิดสร้างสรรค์ (Creative English) นี้ น้องๆ และคุณครูจะได้ทำกิจกรรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมกัน ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง เป็นจำนวน 10 วัน ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่องในลักษณะนี้ จะทำให้น้องๆ สามารถพัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยคต่างๆ ในการสื่อสาร ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้ว น้องๆ ยังจะได้มีโอกาสในการเสริมสร้างจินตนาการของตัวเอง ผ่านกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ งานศิลปะ และการประดิษฐ์ต่างๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การพับกระดาษ ภาพตัดปะ ฯลฯ โดยจะมีคุณครูคอยทำหน้าที่เป็น Coach และ Facilitator โดยระหว่างการทำกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม คุณครูจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมด ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ จึงมั่นใจได้ว่า การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ CLIL นี้ จะทำให้นักเรียนสามารถซึมซับทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอีกด้วย

โปรโมชั่นพิเศษถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เท่านั้น
เมื่อสมัคร 2 วิชา เรียนทั้งวัน (09.00 – 16.00) จำนวน 10 วันเต็ม
จากราคา 8,500 บาท เหลือเพียง 7,200 บาท

น้องๆ สามารถเรียนทั้งวันได้โดยเลือกจัดลงคอร์สเรียนดังนี้

Package 1: วันที่ 3 – 14 ต.ค. 2559

 • หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ Critical Thinking รุ่น 1 Junior Thinker
 • หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ Critical Thinking รุ่น 2 Senior Thinker
 • หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านความคิดสร้างสรรค์ Creative English รุ่น 1 Junior Artist

Package 2: วันที่ 17 – 28 ต.ค. 2559

 • หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ Critical Thinking รุ่น 3 Master Thinker
 • หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ Critical Thinking รุ่น 4 Critical Thinker
 • หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านความคิดสร้างสรรค์ Creative English รุ่น 2 Senior Artist

<ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร DAY Camp>

สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp   Tel. 0-2325-9068-9   มือถือ: 09-1889-9492, 08-1832-2299, 08-6325-7000   อีเมล: slc@se-ed.com

หมายเหตุ: หากโรงเรียน หรือองค์กรใดต้องการจัดค่ายเยาวชน หรือกิจกรรมครอบครัวเป็นการส่วนตัว หรือเป็นการเฉพาะกิจ สามารถติดต่อ SE-ED Learning Center เพื่อออกแบบค่าย และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับท่านได้