ค่ายเยาวชนปิดเทอม Summer 2562

สนุกสนานกับค่ายเยาวชนจากซีเอ็ด 2 แบบ 2 สไตล์ Summer 2562

>> ค่าย SE-ED English Camp : The Amazing World of Dinosaurs! <<

>> ค่าย SE-ED Super Camp : สนุกคิดพิชิตเกมวางแผน <<

– – สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2562 รับส่วนลดทันที 1,000 บาท – –

<ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายเยาวชน ปิดเทอมนี้>

<สมัครออนไลน์ ค่าย SE-ED English Camp คลิ้กเลย>

<สมัครออนไลน์ ค่าย SE-ED Super Camp คลิ้กเลย>

ค่าย  SE-ED English Camp : The Amazing World of Dinosaurs!

วัน-เวลา จัดค่าย                      วันที่  8-11 เมษายน 2562

สถานที่จัดค่าย                         ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม                    ค่ายเด็กที่มีอายุระหว่าง 8 – 15 ปี 

ราคา                                         8,900  บาท

โปรโมชั่น                                 สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลด 5% เหลือ 8,455 บาท

พิเศษ !! สำหรับผู้ที่สมัครก่อนภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 รับส่วนลด 1,000 บาท เหลือ 7,900 บาท

EnglishCamp2019

เพราะระดับความสามารถของในตัวแต่ละบุคคลมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่เพียงแต่เป็นปัญญาทางด้านภาษา หรือ ด้านคณิตศาสตร์ เท่านั้น แต่ยังมีปัญญาในด้านอื่นๆ อีกด้วย ปัญญาหลายด้านนี้เรียกว่า พหุปัญญา (Multiple Intelligences) ซึ่งมี 8 ด้านดังนี้

 1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
 2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
 3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)
 4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)
 5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
 6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
 7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
 8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องมีปัญญาด้านต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เพียงใช้ปัญญาด้านใดด้านหนึ่งสำหรับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น เราจึงควรพัฒนาปัญญาทั้ง 8 ด้านให้มีศักยภาพขึ้นไปเรื่อย ๆ ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาปัญญาทั้ง 8 ด้าน จึงได้จัดกิจกรรม SE-ED English Camp เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม SE-ED English Camp เป็นกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่การเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน หากแต่เป็นค่ายภาษาอังกฤษที่ให้น้อง ๆ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาไม่น้อยกว่า 80 % ของการสื่อสารทั้งหมด

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม:

 • เพื่อให้น้อง ๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านหัวข้อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทางทีมวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ได้จัดให้เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ และช่วงวัยของน้อง ๆ
 • เพื่อให้น้อง ๆ มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง นำความรู้เก่าที่มีมาใช้ และเกิดการเรียนรู้เพื่อความรู้ใหม่ ๆ จากสิ่งแวดล้อม ขณะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น
 • เพื่อช่วยให้น้อง ๆ กล้าแสดงออก คุ้นเคย และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนรอบข้างและบุคคลทั่วไป
 • เพื่อช่วยให้น้อง ๆ พัฒนาความสามารถในสิ่งที่ตนเองสนใจอยู่แล้ว และเกิดความสนใจเพิ่มเติมจากความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • น้อง ๆ ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะการเรียนรู้ทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ SE-ED English Camp
 • น้องๆ กล้าแสดงออกทางความคิด และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง และบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้น
 • น้อง ๆ รู้มีการคิดวิเคราะห์ ปรับวิธีคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของน้อง ๆ แต่ละคนได้

กิจกรรมหลัก:

 • World of Dinosaur เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดไดโนเสาร์ ช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่ ก่อนยุคไดโนเสาร์ ยุคไดโนเสาร์ และหลังยุคไดโนเสาร์ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้เรียนรู้และทำความรู้จักเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่าง ๆ ของไดโนเสาร์ที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลก น้อง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องแบ่งหน้าที่และช่วยกันเก็บข้อมูลจากคุณครูให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
 • Amazing Things about Dinosaurs! เป็นกิจกรรมหลังจากการเรียนรู้การกำเนิดไดโนเสาร์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไดโนเสาร์ กิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่มีรายละเอียดในยุคไดโนเสาร์แต่ละยุค และสายพันธุ์ต่าง ๆ มากขึ้น และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละยุคไดโนเสาร์ น้อง ๆ ที่อยู่ในทีมเดียวกันยังคงต้องเก็บข้อมูลจากกิจกรรมต่าง ๆ ในหัวข้อการเรียนนี้เพิ่มเติมจากหัวข้อ World of Dinosaurs สำหรับกิจกรรมนี้ น้อง ๆ ต้องเริ่มแบ่งหน้าที่กันทำกิจกรรมที่ครูจัดไว้ให้
 • Dinosaurs in the Continents เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในทวีปต่าง ๆ ยุคสมัยของไดโนเสาร์สายพันธุ์นั้น ๆ รวมทั้งไดโนเสาร์ที่อยู่เคยมีชีวิตอยู่ในประเทศไทย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่น้อง ๆ จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและรายละเอียดต่าง ๆ ของไดโนเสาร์ในแต่ละยุค หลังจากจบกิจกรรมนี้ น้อง ๆ จะต้องแบ่งปันความรู้ที่ได้จาก 3 กิจกรรมที่ผ่านมากับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม เพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไป
 • Super Detective! เป็นกิจกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ในยุคหลังจากที่ไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟอสซิลของไดโนเสาร์ และน้อง ๆ จะได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบจากโจทย์ที่ครูให้ กิจกรรมนี้น้อง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะต้องมีความสามัคคีเพื่อให้ผ่านกิจกรรมในแต่ละด่านไปได้ด้วยดี
 • Creation! เป็นกิจกรรมให้น้อง ๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองทำกิจกรรมเดี่ยวออกแบบไดโนเสาร์ในจินตนาการของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจริงจากกิจรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา หลังจากน้อง ๆ สร้างสรรค์ไดโนเสาร์ในจินตนาการจากข้อมูลจริงเสร็จสิ้นแล้ว น้อง ๆ แต่ละคนจะนำเสนอผลงานให้เพื่อนได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของน้อง ๆ ในรูปแบบการนำเสนอของน้อง ๆ เอง
 • Dinosaur Life Presentation เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ให้น้อง ๆ ช่วยกันคิดสร้างสรรค์การนำเสนอชีวิตของไดโนเสาร์ในยุคต่าง ๆ โดยน้อง ๆ จะต้องช่วยกันคิดรูปแบบการนำเสนอ ประดิษฐ์อุปกรณ์นำเสนอจากวัสดุที่ได้รับ ทั้งนี้น้อง ๆ จะมีเวลาในการเตรียมการนำเสนอเป็นเวลาสองวัน (ช่วงหลังรับประทานอาหารเย็น) และทำการนำเสนอ Presentation ของน้อง ๆ ในคืนสุดท้ายของ SE-ED English Camp

กิจกรรมเสริม:

 • Special Activity เป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับประมวลความรู้ที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้จากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายผ่านกิจกรรมและเกมสนุก ๆ เพื่อแลกของรางวัลพิเศษจากคุณครูและพี่ ๆ ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center
 • กิจกรรมสันทนาการ เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อให้น้อง ๆ มีความคุ้นเคยกับเพื่อน คุณครู และพี่ ๆ ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center

ตารางกิจกรรม:

Download (PDF)

<สมัครออนไลน์ ค่าย SE-ED English Camp คลิ้กเลย>

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ค่าย  SE-ED Super Camp : สนุกคิดพิชิตเกมวางแผน

วัน-เวลา จัดค่าย                      วันที่  23-26 เมษายน 2562

สถานที่จัดค่าย                         ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย            เด็กที่มีอายุระหว่าง 8 – 15 ปี 

ราคา                                         6,800  บาท

โปรโมชั่น                                 สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลด 5% เหลือ 6,460 บาท

พิเศษ !! สำหรับผู้ที่สมัครก่อนภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 รับส่วนลด 1,000 บาท เหลือ 5,800 บาท

SuperCamp 681.364.01-01-01-01

ค่าย SE-ED Super Camp จึงเป็นค่ายที่ SE-ED Learning Center ภาคภูมิใจ และเชื่อว่าเป็นค่ายเยาวชนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทัศนคติแห่งความสำเร็จ (Successful Attitude) ที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมี  “ สร้าง Critical Thinking เสริม Spirit และ Teamwork สนุกตื่นเต้นกับความวางแผนใหม่ ๆ ในทุกปิดเทอม ”

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • เป็นค่ายเยาวชนที่ประยุกต์แนวคิดทางด้าน 1) Brain Based Learning (BBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) Multiple Intelligent (MI) หรือพหุปัญญา 3) Neuro Linguistic Programming (NLP) หรือการปรับทัศนคติสู่ความสำเร็จ 4) Game Theory หรือทฤษฎีเกม มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกสนาน และเสริมสร้างศักยภาพทางความคิด และทัศนคติให้กับน้องๆ อย่างสมบูรณ์แบบ
 • น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะการวางแผนแบบมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) และทัศนคติในการแก้ไขปัญหา และการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อแท้ ภายใต้กิจกรรมที่สนุกสนานอย่างไม่รู้จบ

กิจกรรมหลัก:

 • เกมวางแผนแสนสนุก (Critical Thinking Game) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ประยุกต์จากเกมกระดาน และการ์ดเกม ที่เป็นที่ประเทศในแถบยุโรปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) มาออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่ได้ทำให้น้องๆ ได้ฝึกคิด พัฒนาตรรกะอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบให้ใช้ภายในค่าย SE-ED Super Camp ลับสมองประลองความคิด ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
  • เกมอัศวินแห่งอาเธอร์ : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางบทบาทให้น้องๆ ทำย้อนไปในยุคโบราณของอังกฤษ ในช่วงสมัยของกษัตริย์อาเธอร์ ที่มีอัศวินโต๊ะกลมเป็นองครักษ์ช่วยทำการรบและภารกิจที่กษัตริย์มอบหมาย แต่ก็มีผู้หักหลังในกลุ่มอัศวินโต๊ะกลมที่ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของกษัตริย์อาเธอร์ไม่สำเร็จ โดยเป็นผู้ทำลายภารกิจอย่างลับ ๆ จะมีคนเดียวที่หยั่งรู้ได้ว่าใครคือคนร้ายนั่นคือพ่อมดเมอร์ลิน ที่จะคอยช่วยให้เบาะแส สุดท้ายต้องค้นหาให้ได้ว่าใครคือคนร้ายเพื่อที่จะดำเนินภารกิจให้ลุล่วง กิจกรรมนี้ต้องใช้ไหวพริบ การสังเกต และการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเป็นสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ
  • เกาะสนุกสุดหรรษา : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้สร้างสถานการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะกลางทะเลแอตแลนติสที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด น้อง ๆ ทุกคนจะได้รับบทบาทเป็นนักทรัพยากรธรณี ที่จะไปสำรวจเกาะหรรษานี้ แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น เมื่อในขณะที่ทำการสำรวจอยู่นั้นเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นโลกที่จะทำให้เกาะแห่งนี้มีอันต้องจมลงภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง น้อง ๆ จึงต้องหาวิธีการที่จะหนีออกจากเกาะให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยระหว่างการหนีออกจากเกาะเพื่อขึ้นเรือนั้นมีอุปสรรคมากมายที่น้อง ๆ ต้องเผชิญ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และใช้การวางแผนในการหนีออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุด
  • เกมชาวเผ่ามหาสนุก : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางบทบาทให้น้องๆ ทำหน้าที่ในการสร้างเผ่าในป่าลึกบริเวณลุ่มแม่น้ำอเมซอน โดยน้อง ๆ ต้องวางแผนในการจัดกำลังคนเพื่อออกไปเพาะปลูก หาอาหาร สร้างแหล่งน้ำ สร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความเจริญรุ่งเรือง โดยเกมๆ นี้นอกจากจะทำให้น้องๆ ได้ฝึกการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์แล้ว ยังช่วยฝึกให้น้องๆ ได้ทดลองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้ Team Spirit ที่ต้องเหนียวแน่น และมีประสิทธิภาพ
 • สนุกคิด สนุกสร้าง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พี่ๆ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้จัดเตรียมให้น้อง ๆ ได้ลงมือประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การลงมือทำ และการแก้ปัญหา อีกทั้งหลังจากประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วยังมีการทดลองในสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาด้วย

กิจกรรมเสริม:

 • สันทนาการ กิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ และพี่เลี้ยงค่ายด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
 • Night Adventure สนุกไปกับ Walk Rally ยามค่ำคืนที่น้อง ๆ จะต้องใช้การสังเกต ไหวพริบปฏิภาณ การทำงานเป็นทีมที่ดี และการเอาชนะความกลัวของตนเอง เพื่อแก้ปริศนาที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางเป็นฐานเอาไว้อย่างแยบยล ซึ่งเมื่อเฉลยแล้วน้องๆ ทุกคนจะต้องเปล่งเสียงหัวเราะด้วยความสนุกสนานอย่างแน่นอน
 • Project X สนุกกับกิจกรรมกลุ่มที่น้อง ๆ ต้องร่วมกันคิดเพื่อพิชิตโจทย์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลา และทรัพยากรที่จำกัด
 • เกมปริศนามหาสนุก เป็นเกมที่ฝึกให้น้องๆ ได้ฝึกรวบรวมข้อมูล เพื่อประมวลคำถาม เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จนนำไปสู่การแก้ไขปริศนาต่างๆ ที่พี่ๆ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ซ่อนเอาไว้
 • แคมป์ไฟ กิจกรรมในค่ำคืนสุดท้ายก่อนปิดค่าย ที่จะทำให้น้อง ๆ ประทับใจ

ตารางกิจกรรม:

Download (PDF)

ภาพบรรยากาศภายในค่าย:

ค่าย SE-ED Super Camp เป็นค่ายที่น้องๆ จะรู้สึกสนุกกระตือรือร้นที่จะคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ด้วยจิตวิทยาของพี่ๆ ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center และรูปแบบของเกม และกิจกรรมที่คัดสรรมาจากประเทศในแถบยุโรป จึงทำให้น้องๆ มีส่วนร่วม ในแบบที่ว่าน้องๆ คนไหนที่มาแล้ว ก็อยากจะมาอีก บางคนมาค่ายนี้ติดต่อกันยาวนานกว่า 3 ปี ค่าย SE-ED Super Camp จึงเป็นความภูมิใจของ SE-ED Learning Center ในฐานะค่ายฝึกคิดที่ดีที่สุดจากซีเอ็ด

กิจกรรมของ SE-ED Super Camp จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ต้องฝึกการวางแผนร่วมกัน ตลอดจนบ่มเพาะวิธีคิดในการทำงานเป็นทีมที่ดี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยทำให้น้องๆ มีความมั่นใจใน “ภาวะผู้นำ” ของตนเอง ในขณะที่มีความเคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อนร่วมทีม ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center บ่มเพาะให้กับน้องๆ เสมอ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมทำกิจกรรมภายในค่าย ก็คือ การมี Team Spirit ที่ดี การไม่เพ่งโทษซึ่งกันและกัน การไม่เอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว มาทำลายความเป็นทีมที่ดี หลังจากที่จบค่ายไป น้องๆ จะเข้าใจทันทีว่า “อย่าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว มาบั่นทอนกำลังใจของทีม หน้าที่ของทีมที่ดี คือ การร่วมกันคิดหาทางออก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีก”

ในแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยพี่ๆ ทุกคน จะคอยตั้งคำถามให้น้องๆ ได้ฉุกคิด คอยป้อนข้อมูล ตลอดจนวางระบบ และกระบวนการคิดให้กับน้องๆ เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีความกล้าที่จะตัดสินใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ได้ตัดสินใจลงไป นอกจากนี้พี่ๆ ยังจะคอยทำหน้าที่ในการเรียก Team Spirit ของทีมอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้ทุกๆ คนภายในทีมมีน้ำใจนักกีฬา และมี Teamwork ที่ดี

เกมที่สนุกสนานต่างๆ ที่อยู่ภายในค่าย SE-ED Super Camp นอกจากจะให้ความสนุกแบบสุดขอบฟ้าแล้ว ยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้น้องๆ ได้ค่อยๆ รวบรวมข้อมูล เพื่อคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้น้องๆ ได้พัฒนาศักยภาพในระบบคิดด้วยความสนุกสนาน

เกม และกิจกรรมของค่าย SE-ED Super Camp ส่วนใหญ่จะผูกพันกับทฤษฎีเกม (Game Theory) และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ที่จะทำให้น้องๆ ต้องคอยหาจุดที่สมดุลที่สุดเพื่อตัดสินใจ คอยชั่งใจระหว่างข้อดี และข้อเสีย ในทางเลือกในการตัดสินใจต่างๆ ผ่านสถานการณ์ และบทบาทจำลองในกิจกรรมกลุ่มที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center กำหนดขึ้น

ความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรม Project X ที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center กำหนดโจทย์ และข้อจำกัดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ช่วยกันคิดหาวิธีในการแก้โจทย์ หรือทำตามเป้าหมายให้ได้ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่ง Project X นี้เองเป็นกิจกรรมที่น้องๆ รู้สึกสนุกมากๆ พร้อมๆ กับการฝึกให้ตนเองเปิดรับฟังไอเดีย และความคิดเห็นของคนอื่นอย่างสร้างสรรค์ และช่วยกันภายในทีมในการทะลุโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมา

Night Walk Rally การแก้ปริศนา และโจทย์ต่างๆ ที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางเอาไว้ในฐานต่างๆ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ฝึกทักษะการสังเกต แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการเอาชนะ “ความกลัว (Phobia) ที่ไร้เหตุผลต่างๆ” และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จให้จงได้

ภายในค่าย SE-ED Super Camp ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อฝึกให้น้องๆ ได้เรียนรู้แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ที่แสนสนุกอีกด้วย

DSC_4349

การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ภายในค่าย SE-ED Super Camp นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์ที่สนุกสนานแล้ว น้องๆ ยังจะได้ฝึกสมาธิ ฝึกการวางลำดับในการสร้าง Algorithm ก่อน และหลัง และยังได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการประดิษฐ์อีกด้วย

DSC_6691

บรรยากาศการมีส่วนร่วม ความมั่นใจในตนเอง และ Success Behavior ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีให้เห็นตลอดในทุกๆ กิจกรรมของ SE-ED Super Camp ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การปลูกฝัง Success Behavior ให้กับน้องๆ ตั้งแต่ยังเล็กๆ จะช่วยทำให้น้องๆ เติบโตขึ้นมา เป็นผู้ใหญ่ที่มีความมุ่งมั่น รู้สึกท้าทายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหา และสามารถสร้างเป็นโมเมนตัมจากความสำเร็จในจุดเล็กๆ จนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

DSC_6876

สิ่งที่่สำคัญที่สุดในการจัดค่ายเยาวชนก็คือ การทำให้น้องๆ สนุกที่จะคิด สนุกที่่จะตอบคำถาม สนุกที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความมั่นใจในสิ่งที่ตนองคิดได้ ในขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม และทีมอื่นๆ นี่คืออีก Highlight หนึ่งของ SE-ED Super Camp

DSC_7218

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งก็คือ การเรียนรู้ผ่านการทดลอง ผ่านการลงมือทำ ร่วมกันกับเพื่อนๆ ที่มีทั้งที่คิดเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง โดยต่างคนก็ต่างเอาผลของการทดลอง และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ มาปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีที่สุด

DSC_7068

การวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ์สถานการณ์ที่่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น การหารือร่วมกันภายในทีม การเคารพการตัดสินใจร่วมกัน และการทำงานเป็นทีมที่ดี คือ หัวใจของกิจกรรมภายในค่าย SE-ED Super Camp

DSC_7270

Night Walk Rally อีกกิจกรรมที่น้องๆ ประทับใจแบบสุดๆ เสมอ เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้หลุดพ้นจากความกลัว ความกังวล และมา Focus กับโจทย์ และปัญหาท้าทาย ผ่านการผจญภัยสุดขอบฟ้า ในรัตติกาลที่สวยงาม และน่าชมไปอีกแบบ กิจกรรมนี้นอกจากความสนุกแล้ว น้องๆ ยังได้เรียนรู้ถึง “คุณค่าของการเชื่อใจกัน และคุณค่าของการเสียสละเพื่อทีม” อีกด้วย

<สมัครออนไลน์ ค่าย SE-ED Super Camp คลิ้กเลย>

สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp Tel. 02-826-8348 มือถือ: 09-1889-9492 , 08-9969-9607 อีเมล: slc@se-ed.com

<คลิ้กเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าหลัก>

<ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายเยาวชนปิดเทอมนี้>