สมัครเรียน

ระเบียบการสมัครเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English

  • หลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปี ที่ SE-ED Learning Center และโรงเรียนในกำกับของ SE-ED Learning Center ทุกแห่ง <คลิ้กดูสาขาที่เปิดสอนหลักสูตร ACTive English และหลักสูตร Phonics World>
  • คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง สามารถพาบุตรหลาน เข้ามาทำการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) ของนักเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ SE-ED Learning Center และโรงเรียนในกำกับของ SE-ED Learning Center ทุกแห่ง <คลิ้กดูสาขาที่เปิดสอนหลักสูตร ACTive English และหลักสูตร Phonics World>
  • หลังจากที่นักเรียนได้ทดสอบวัดระดับ (Placement Test) แล้ว คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง จะทราบว่านักเรียนควรเริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ในระดับ (Level) ใด และสามารถปรึกษาหารือกับครูใหญ่เพื่อเลือกรอบเวลาเรียน และวันเริ่มเรียนที่สะดวกได้ทันที (หมายเหตุ: สำหรับรอบเวลาเรียน ให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองสอบถามได้จากครูใหญ่ในแต่ละโรงเรียน และให้ยึดถือตารางเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็นสำคัญ)
    • หลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 –  3 โดยมีด้วยกัน 2 ระดับ คือ Phonics World 1&2 (72 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จำนวน 36 สัปดาห์ หรือ 9 เดือน โดยประมาณ) และ Phonics World 3 (40 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จำนวน 20 สัปดาห์ หรือ 5 เดือน โดยประมาณ) เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ที่ถูกต้อง ตลอดจนปูพื้นฐานสำคัญๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ก่อนที่นักเรียนจะเลื่อนระดับไปเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ในระดับ Starter หรือ Level 1 ต่อไป โดยนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ควรมีลำดับในการเรียน คือ Phonics World 1&2 -> Phonics World 3 -> Starter -> Level 1 สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ควรมีลำดับในการเรียน คือ Phonics World 1&2 -> Starter -> Level 1 สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ควรมีลำดับในการเรียน คือ Phonics World 1&2 -> Level 1 และสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาครเรียนที่ 2 ควรมีลำดับในการเรียน คือ Starter -> Level 1
    • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาให้เป็นหลักสูตร “ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ” โดยในการเรียนในระดับ Starter, Level 1 – 5 ระบบการเรียนจะอยู่ในลักษณะ Modular Approach ที่มีการแยกเนื้อหาการฝึกทักษะภาษาอังกฤษออกเป็นหน่วยๆ เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยนักเรียนจะเรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง (แต่ละ Level มีชั่วโมงเรียน 48 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาเรียน 24 สัปดาห์ หรือ 6 เดือนโดยประมาณ) เนื่องด้วยรูปแบบการเรียนที่เป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนที่สมัครใหม่ สามารถเข้าเรียนได้ทันที แม้ว่าจะมีการเริ่มเรียนไปแล้วก็ตาม (ยกเว้นในสัปดาห์ที่มีเฉพาะการทดสอบ Unit Test หรือ Proficiency Test) สำหรับการเรียนใน Level 6 – 12 ซึ่งเป็นการเรียนในระดับ Intermediate และ Advanced ระบบการเรียนจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ Intensive Course โดยการเรียนใน Level 6 – 8 จะเรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง (Level หนึ่งๆ จะมีชั่วโมงเรียน 30 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือนโดยประมาณ) สำหรับ Level 9 – 12 จะเรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง (แต่ละ Level มีชั่วโมงเรียน 60 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนโดยประมาณ)
    • นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือจะเลือกเรียนในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ในวันธรรมดาวันจันทร์ – ศุกร์ ก็ได้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองสามารถสอบถามตารางเรียนได้ที่ SE-ED Learning Center แต่ละสาขาได้ <คลิ้กดูสาขาที่เปิดสอนหลักสูตร ACTive English และหลักสูตร Phonics World>
  • สำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English และหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World ที่ SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค โซน Edutainment World ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ <คลิ้ก>

Download (PDF)

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>