ต้องการเปิดสอน

การเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English

*** ไม่มีการเก็บค่า Royalty Fee ***

 • ค่าซื้อหนังสือจ่ายล่วงหน้า 50,000 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีหักชำระครบแล้ว โรงเรียนก็เพียงสั่งซื้อหนังสือเพิ่มเติม
 • ค่าซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และสินค้าส่งเสริมการขาย 50,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โรงเรียนสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติม หรือทดแทนในภายหลังได้
 • ค่าฝึกอบรมเต็มหลักสูตรสำหรับ 2 ท่าน 8,400 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนจะมีบุคลากรที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าดูแลระบบสารสนเทศ (IT Fee) = 20,000 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าฝึกอบรมครู จ่ายตามจำนวนคุณครู และจำนวนครั้งที่เข้ารับการฝึกอบรม
 • ไม่มีการเก็บค่า Royalty Fee หรือต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้ทาง SE-ED Learning Center

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ:

 • สิทธิในการใช้ชื่อหลักสูตร และเครื่องหมายการค้าของ ACTive English
 • ระบบการวัดระดับความรู้ก่อนเรียนแบบออนไลน์ (Online Placement Test)
 • ชุดข้อสอบวัดผลหลังการเรียน Unit Test และ Final Proficiency Test
 • แผนการสอน หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดในทุกระดับ
 • สิทธิในการใช้สื่อ Interactive Multimedia ผ่านระบบ Web School ในการจัดการเรียนการสอน

 

รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English

“หลักสูตรเข้มข้น ในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง (Phonics) ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร”

 • เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามโครงสร้างประโยค และวงคำศัพท์ในมาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป

 • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภายในระยะเวลา 1 เดือน

Website: http://www.act-english.com

email: act-english@se-ed.com

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

http://www.youtube.com/watch?v=A04czh3dfv4&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=mgUe2ayD7Og&feature=youtu.be

ACTive English  เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบหลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (ไม่ใช่นั่งเรียนเนื้อหาภาษาอังกฤษ) ที่มีการจัดสรร และแบ่งเนื้อหาที่เรียนออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Modular Approach) ในการเรียนในระดับ Phonics World 1&2, Phonics World 3, Starter, Level 1 – 5 ซึ่งทำให้โรงเรียนสามารถเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้คอร์สเรียนจะเริ่มเรียนไปแล้วก็ตาม ไม่จำเป็นต้องทำให้ทั้งโรงเรียน และนักเรียนต่างต้องเสียโอกาสในการรอเพื่อที่จะเปิดคอร์สเรียนใหม่ สำหรับการเรียนในระดับ Level 6 – 12 ซึ่งเป็นการเรียนในระดับ Intermediate และ Advanced หลักสูตร ACTive English ได้ออกแบบหลักสูตรให้อยู่ในลักษณะ Intensive Course ซึ่งเป็นคอร์สเรียนที่เรียนเข้มข้นมากขึ้น กินระยะเวลาเรียนในแต่ละ Level สั้นลง ซึ่งเป็นระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด ทำให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองสามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาการในทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ในระยะสั้น เมื่อคอร์สเรียนสั้นลง เห็นผลได้เร็วขึ้น ก็สามารถทำให้การหมุนเวียนใช้งานห้องเรียนภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับเนื้อหาหลักสูตรของ ACTive English นั้นได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้

 • CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)  ซึ่งเป็นมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของพลเมืองในสหภาพยุโรป ซึ่งปัจจุบัน CEFR ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 • การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  Anglia Examination England และ Cambridge Young Learners English Test  ซึ่งเป็นแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ACTive English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้เทคโนโลยี  Interactive Multimedia ในการเรียนการสอน ทำให้เด็กสนุกสนาน กับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสามารถทำให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ (English Use Rate) ทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรอื่น ถึง 10 เท่าตัว  สำหรับการเรียนในหลักสูตร ACTive English จะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรม (Activity Based Learning) นอกจากนี้ ACTive English ยังได้เตรียมระบบe-Learning และ English Online Game (เกม Magic Fighter) ที่สนุกสนาน เพื่อเป็นกุศโลบายให้กับนักเรียนกลับไปฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างเพลิดเพลิน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษกับหลักสูตร ACTive English อย่างต่อเนื่อง

Note: สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World ซึ่งมีด้วยกัน 2 ระดับ คือ Phonics World 1&2 และ Phonics World 3 โดยเน้นการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และการสะกดคำให้ถูกต้อง ตลอดจนปูพื้นฐานการเข้าใจความหมายของคำศัพท์จากภาพ และภาษากาย แทนการแปล ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยหลักสูตร Phonics World นี้นอกจากจะทำให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่น พร้อมที่จะเรียนในระดับ Starter หรือ Level 1 แล้ว ยังทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก

 

สนใจเปิดสอนติดต่อ

คุณอลงกรณ์ คงทรัพย์ แผนกปฏิบัติการและการตลาด SE-ED Learning Center   โทรศัพท์: 08-1832-2299, 09-1889-9492, 08-6325-7000   email: slc@se-ed.com

<คลิ้กที่นี่ หากท่านสนใจเปิดสอนในหลักสูตรอื่นๆ จาก SE-ED Learning Center>