Q1: หลักสูตร ACTive English เหมาะกับนักเรียนชั้นเรียนใด และควรให้นักเรียนเริ่มเรียนเมื่อไหร่ จึงจะเหมาะสมที่สุด?

ตอบ:

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในสหภาพยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอำนวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อดำเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (รวมทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ASEAN Economic Community (AEC) ด้วย)

โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English นั้นประกอบไปด้วย 2 หลักสูตรย่อยด้วยกัน คือ หลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ซึ่งมีอยู่ 2 ระดับด้วยกัน คือ Phonics World 1&2 (72 ชั่วโมง) และ Phonics World 3 (40 ชั่วโมง) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ที่มีทั้งสิ้น 13 ระดับ คือ ระดับ Starter และ Level 1 – 12

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 ทางฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center แนะนำให้เริ่มต้นเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World ในระดับ Phonics World 1&2 (72 ชั่วโมง) ก่อนโดยเมื่อนักเรียนเรียนจบในระดับ Phonics World 1&2 แล้ว ทางครูผู้สอน และครูใหญ่จะร่วมกันพิจารณาจัดสรรระดับต่อไปให้นักเรียนได้เรียน โดยคำนึงถึงวัย และพัฒนาการของนักเรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนที่เรียนจบในระดับ Phonics World 1&2 แล้วเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 อยู่ ก็จะพิจารณาให้เรียนในระดับ Phonics World 3 ต่อ สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ก็จะพิจารณาให้เรียนในระดับ Starter ต่อ และสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคาเรียนที่ 2 หรือกำลังจะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก็จะพิจารณาให้เรียนใน Level 1 (โดยอนุญาตให้ข้ามระดับ Starter ได้)

นอกจากมาตรฐาน CEFR แล้ว หลักสูตร ACTive English ยังถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  Anglia English Proficiency Examinations และ Cambridge Young Learners English Tests (CYLET)  ซึ่งเป็นแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก จึงถือได้ว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนเทียบเท่ามาตรฐานทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานภาษาสากลในระดับโลก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างทักษะภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน (ไม่ใช่หลักสูตรที่เน้นแค่ “การเรียนภาษาอังกฤษ” เหมือนกับหลักสูตรอื่นๆ) โดยฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center เชื่อว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทย ก็คือ “การเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ (English Use Rate)” ถ้าเด็กกล้าที่ใช้ภาษาอังกฤษ มีความเต็มใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษ และมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มสูงขึ้น ก็จะทำให้เด็กมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน ที่สำคัญการเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษนั้น จะต้องไม่ทำให้เด็กรู้สึกเครียด กดดัน หรือเบื่อหน่าย ในทางกลับกันจะต้องทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน และมีความสุขกับการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ได้บูรณาการสื่อต่างๆ เข้าด้วยกัน พร้อมกับการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาทางด้าน Interactive Multimedia มาประยุกต์ใช้อย่างครบวงจร เพื่อทำให้นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ได้เพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน จนนำไปสู่พัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่ก้าวกระโดดเทียบเท่ามาตรฐานยุโรป และมาตรฐานสากลระดับโลกต่างๆ โดยสื่อต่างๆ ที่ใช้ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ประกอบไปด้วย

  1. หนังสือเรียน (Student’s Book) และแบบฝึกหัด (Workbook)
  2. Audio CD ที่นักเรียนสามารถฝึกทักษะการฟังเพิ่มเติมด้วยตนเองที่บ้าน
  3. หนังสืออ่านนอกเวลา (Reader)
  4. สื่อ Interactive Multimedia ผ่านระบบ Web School ที่ทำให้ครูสามารถอำนวยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน ในขณะเดียวกันนักเรียนก็สามารถใช้ e-Learning card เพื่อเข้าไปในระบบเพื่อใช้งาน Web School เพื่อทบทวนบทเรียน ทำแบบฝึกหัด e-Homework ซึ่งเป็นการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองอีกด้วย
  5. เกมภาษาอังกฤษออนไลน์ Magic Fighter ซึ่งเป็นเกมภาษาอังกฤษที่เป็นกุศโลบายให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และทักษะการฟัง ผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนาน

Note: สำหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World นั้นเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน จึงยังไม่มีสื่อที่เป็นระบบ Online แต่จะใช้สื่อที่เป็นหนังสือเรียน (Student’s Book) และแผ่น DVD ที่เป็น Interactive Multi – ROMs เป็นหลัก

ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center เชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้ ภาษาอังกฤษจะมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะในอนาคต การทำงาน และการดำรงชีวิตของคนไทย จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนต่างชาติ ต่างภาษาที่ต้องทำงาน หรืออยู่ร่วมกัน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง (Multi-national situation) สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ

  1. การออกเสียง (Phonics) ที่ถูกต้อง และ
  2. การเน้นเสียง  (Stress) ที่ถูกต้อง และ
  3. การมีวงคำศัพท์ และโครงสร้างรูปประโยคที่มากเพียงพอที่จะใช้ในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองต้องการปูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานอย่างถูกต้อง เพื่อให้เติบโตขึ้นมาโดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ ก็ควรให้บุตรหลานได้เริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ในหลักสูตร Phonics World (ซึ่งมี 2 ระดับ ด้วยกัน คือ Phonics World 1&2 และ Phonics World 3 โดยเป็นหลักสูตรที่ใช้สื่อการเรียนรู้ของ Oxford University Press เป็นหลัก จึงถือได้ว่าเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง (Phonics) ที่อยู่ในมาตรฐานระดับโลก) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการออกเสียง (Phonics) ที่ถูกต้อง และปูพื้นฐานสำคัญๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนที่่จะเลื่อนไปเรียนในระดับ Starter หรือ Level 1 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (มีตั้งแต่ระดับ Starter และ Level 1 – 12) โดยเมื่อนักเรียนเรียนจบในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ใน Level 12 นักเรียนจะมีระดับความสามารถทางภาษาที่่ระดับ A2 ซึ่งเป็นระดับที่ระบุว่านักเรียนจะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ (เทียบเท่ากับพลเมืองในประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป)

ในกรณีที่นักเรียนที่เรียนในระดับ ป.1 – ป.6 และต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง ก็สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ได้โดยเริ่มต้นจากการขอเข้ารับการทดสอบวัดระดับ (Placement Test) เพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อที่จะได้เลือก Level ที่จะเรียนได้อย่างเหมาะสม และค่อยๆ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่นักเรียนมีความต้องการที่จะเร่งเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ก็สามารถปรึกษาหารือครูใหญ่ของแต่ละโรงเรียน เพื่อขอเรียนเพิ่มเติมแบบหลักสูตรเข้มข้น (Intensive Course) ในช่วงเวลาปิดเทอม หรือผู้ปกครองจะหารือกับครูใหญ่ เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบส่วนตัว (Private Course) 1 – 3 คน ตามวัน และเวลาที่สะดวกก็ได้ หรือในกรณีที่นักเรียนมีความมั่นใจว่าตนเองมีระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ก็อาจจะขอทำการทดสอบวัดระดับ (Placement Test) ใหม่ เพื่อข้ามไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามครูใหญ่จะต้องพิจารณาถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะยังสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ดังนั้นการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English หากเริ่มได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ก็จะดีที่สุด (แนะนำให้เริ่มเรียนที่หลักสูตร Phonics World ในระดับ Phonics World 1&2 ก่อน) แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ที่่ต้องการจะส่งเสริมให้บุตรหลานที่เรียนในระดับประถมศึกษา ให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี พร้อมกับการทำงาน และการใช้ชีวิตในโลกแห่งอนาคต ที่อยู่ในสภาพที่คนต่างชาติต้องทำงาน หรือใช้ชีวิตร่วมกันโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือต้องการแก้ปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่อนในโรงเรียน ก็สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนเสริมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ได้