Q2: หลักสูตร ACTive English แตกต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ อย่างไร?

ตอบ:

– – โดยสถิติแล้ว นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะมีความกล้า และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ภายในระยะเวลา 1 เดือน – –

หลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยหลักสูตร Phonics World นั้นได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ (อนุบาล 2 – 3 โดยใช้สื่อ และหนังสือเรียนของ Oxford University Press) และหลักสูตร ACTive English นั้นเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 (เทียบเท่ามาตรฐานยุโรป) ที่มีจุดเด่น ดังต่อไปนี้

  • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communicative Language Teaching: CLT) โดยเน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพราะซีเอ็ดเชื่อว่า “ยิ่งนักเรียนได้มีโอกาสได้พูด หรือได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมากเท่าไหร่ ก็จะมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นหลักสูตร ACTive English จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าการเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ถึง 10 เท่าตัว! ในขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ มักจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนจำกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ และฝึกท่องศัพท์เดี่ยวๆ เพื่อทำข้อสอบกากบาท (Grammar Translation Method: GMT) ซึ่งไม่สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ให้กับนักเรียนได้
  • ใช้สื่อ Interactive Multimedia ที่ทันสมัยในการสอน ทำให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จับต้องได้ สัมผัสได้ เข้าถึงได้ และมั่นใจว่าตนเองก็พูดได้
  • การเรียนการสอนภายในห้องเรียนจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning) ที่ทำให้นักเรียนสนุกสนาน มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีระบบ English Online Edutainment ที่อยู่ในรูปแบบเกมออนไลน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน และฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม (เกม Magic Fighter) เป็นกุศโลบายที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว โดยอัตโนมัติ นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สนุก และไม่เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่าย
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบภายใต้กรอบมาตรฐานการเรียนภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) และแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในระดับสากล Cambridge Young Learners English Tests (CYLET) และ Anglia English Proficiency Examinations
  • มีระบบ Learning Management System (LMS) ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามพัฒนาการของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด

หลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ (เป็น “การฝึก” ไม่ใช่ “การเรียน” เพราะลำพังแค่ “การเรียน” ไม่อาจจะทำให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้) ที่มีการบูรณาการสื่อต่างๆ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย อันได้แก่ หนังสือเรียน (Student’s Book), แบบฝึกหัด (Workbook), หนังสืออ่านนอกเวลา (Reader), Audio CD, สื่อ Interactive Multimedia, English Online Game,  ระบบ e-Learning และระบบ Learning Management System (LMS) เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษให้มากเป็น 10 เท่าตัว เมื่อเทียบกับหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ โดยที่นักเรียนมีความสนุกกับการเรียน และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ

ซึ่งหากพิจารณาในเชิงเหตุผลแล้ว ก็สมเหตุสมผลที่หากนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนานทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะต้องดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดแน่นอน

แนวคิดการใช้สื่อผสมผสานอย่างบูรณาการนี้ โดยเฉพาะการใช้สื่อ Interactive Multimedia หลายๆ ประเทศชั้นนำในแถบเอเซียตะวันออก (เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน) ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือภาษาราชการ ได้นำเอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้แล้ว จนพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าแนวทางดังกล่าวนี้เป็น Best Practice ที่ทำให้นักเรียนในประเทศของเขามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนัยสำคัญ

หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่มีอยู่ตามโรงเรียนสอนภาษาทั่วๆ ไป ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม คือ การใช้หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และการใช้ครูสอนโดยการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งต่อให้ใช้ครูฝรั่งเจ้าของภาษา (Native Speaker Teacher) เป็นผู้สอนก็ตาม แต่หาก “อัตราการใช้ภาษาอังกฤษ” ของนักเรียนไม่ได้เพิ่มขึ้น นักเรียนไม่รู้สึกสนุกกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ก็เป็นไปได้ยากมากที่นักเรียนจะมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่ดีขึ้น

บางโรงเรียนก็เน้นสอนเฉพาะไวยากรณ์ (Grammar) ซึ่งทำให้นักเรียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนดีขึ้นบ้าง ซึ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองหลงคิดว่าบุตรหลานของตนเองนั้น “เก่งภาษาอังกฤษ” ทั้งที่จริงแล้ว นักเรียนอาจจะแค่จำกฎ จำหลักไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำเท่านั้น แต่ไม่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center จึงมีความเชื่อว่าลำพัง “การเรียน” ภาษาอังกฤษ จึงไม่สามารถตอบโจทย์ที่จะทำให้นักเรียนพูด และใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วได้ สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English นั้น เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม และสื่อ Interactive Multimedia ที่สนุกสนานเป็นกุศโลบาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างสมดุล ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค ตลอดจนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center จึงย้ำเสมอว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ แบบหลักสูตรอื่นๆ แต่เป็นหลักสูตรการฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างสมดุล บูรณาการ และครบวงจร

นอกจากนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ยังได้ออกแบบระบบ Learning Management System (LMS) ซึ่งเป็นระบบ Online ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ สามารถติดตามพัฒนาการ และผลการเรียนรู้ของบุตรหลานผ่านเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จึงเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้ครบทั้ง 4 ทักษะอย่างสมดุล ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเฉพาะสื่อ Interactive Multimedia แบบครบวงจร จึงถือได้ว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สามารถทำให้นักเรียนในระดับอนุบาล 3 – ประถมศึกษา สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็น เทียบเท่าพลเมืองยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) ภายใต้มาตรฐานสากลต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก (Anglia English Proficiency Examination และ Cambridge Young Learners English Tests)

สำหรับนักเรียนในชั้นเล็กๆ (อนุบาล 2 – 3) ทางฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ก็ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World เอาไว้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบ Interactive Multimedia ของ Oxford University Press เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการออกเสียง (Phonics) การสะกดคำ และการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ โดยไม่ต้องใช้การแปล (ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง) เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนภาษาอังกฤษต่อในหลักสูตร ACTive English ในระดับ Starter หรือ Level 1 ต่อไป

โดยสถิติแล้ว นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะมีความกล้า และมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ภายในระยะเวลา 1 เดือน เช่น นักเรียนสนุกกับการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน นักเรียนสนุกกับการทบทวน ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านสื่อ Interactive Multimedia และระบบ Web School ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นต้น

หมายเหตุ:

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English นั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของระบบ – – ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) – – ที่ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ครูวิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park High School ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ค้นคิดขึ้น ซึ่งแนวคิดของ Flipped Classroom นั้นเป็นระบบการเรียนรู้ที่ครูจะใช้กุศโลบาย และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในการจูงใจให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานผ่านสื่อ Interactive Multimedia, e-Learning หรือ Animation ในเบื้องต้นก่อน โดยสื่อต่างๆ เหล่านั้น จะได้รับการออกแบบให้มีการลำดับเรื่องราวที่ดีเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน ตลอดจนมีการออกแบบสร้างสรรค์ให้อยู่ในรูปแบบที่ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานในระดับหนึ่งแล้ว ก็จะทำให้การเรียนรู้กับครูในห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การเรียนรู้ในห้องเรียนสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจ และเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ  ตลอดจนเรียนรู้ต่อยอดได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ได้ฝึกฝนทักษะสำคัญๆ จนเกิดชำนาญมากขึ้น

http://www.youtube.com/watch?v=iQWvc6qhTds