Q3: ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร ACTive English เป็นอย่างไร มีกี่ Level และแต่ละ Level มีชั่วโมงเรียนกี่ชั่วโมง?

ตอบ:

ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English นั้นถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ที่สามารถเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้มากเป็น 10 เท่าตัว เมื่อเทียบกับหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ โดยที่มีการประยุกต์ใช้สื่อ Interactive Multimedia, English Online Edutainment (เกมภาษาอังกฤษ Online และระบบ e-Homework), ระบบ Learning Management System (LMS) และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยต่างๆ ตามมาตรฐานของยุโรป และมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน และฝึกใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการทางภาษาของบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด

สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English นั้นได้ถูกออกแบบไว้อย่างครบวงจร เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเรียน (Student’s Book) และแบบฝึกหัด (Workbook) ที่มี Audio CD ที่ทำให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ได้ด้วยตนเองที่บ้านหลังเลิกเรียนได้ (Note: สำหรับหลักสูตร Phonics World ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 จะมีเพียงหนังสือเรียน (Student’s Book) เท่านั้น โดยที่ยังไม่มีแบบฝึกหัด)
 2. หนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ (Reader) ทีมี Audio CD และสื่อ Animation ประกอบใน Web School ที่ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skill) และทักษะการฟัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการอ่านแบบ Extensive Reading (Note: สำหรับหลักสูตร Phonics World ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 นักเรียนจะฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษผ่านแผ่น DVD ซึ่งเป็น Interactive Multi – ROMs แทนการอ่านแบบ Extensive Reading และ Web School)
 3. ระบบ e-Learning ที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ คำศัพท์ ทักษะการฟัง อ่าน และเขียน ผ่านการเล่นเกมภาษาอังกฤษ Online (เกม Magic Fighter) การทำแบบฝึกหัดในะระบบ e-Homework และการทำแบบทดสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษของตนเองผ่านแบบทดสอบที่จำลองมาจาก Cambridge Young Learners English Tests (CYLET) (Note: สำหรับหลักสูตร Phonics World ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 นักเรียนจะฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษผ่านแผ่น DVD ซึ่งเป็น Interactive Multi – ROMs แทนระบบ e-Learning)

ซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เตรียมให้กับนักเรียนนั้น จะช่วยทำให้นักเรียนสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองผ่าน “การเล่น” ที่สนุกสนาน โดยที่ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจะได้รับการพัฒนาไปควบคู่กันโดยอัตโนมัติ และนี่คือหัวใจสำคัญของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English

สำหรับการเรียนการสอนภายในห้องเรียนนั้น หลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ได้จัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบของกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่ครูจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน และสื่อสารกับนักเรียนในห้องเรียน (ครูจะต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยจะใช้ภาษาไทยได้ก็ต่อเมื่อ ได้พยายามใช้ภาษากาย การอธิบายช้าๆ ซ้ำๆ การใช้การยกตัวอย่าง และการสาธิตแล้ว แต่นักเรียนยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน) เพื่อเป็นกุศโลบายที่ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษ ตามโครงสร้างประโยคที่ระบุไว้ในเนื้อหาบทเรียน ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ มีการออกเสียง การเน้นเสียง และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

นอกจากนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ยังให้ความสำคัญกับการฝึกให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูในชั้นเรียน (Classroom Language) เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น และสามารถสอบถามครูผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ เวลาที่ไม่เข้าใจ ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ถือว่า การแสดงความคิดเห็น และการสอบถาม เป็นกระบวนการสำคัญในการสื่อสาร

ด้วยเหตุนี้หากคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ต้องการให้บุตรหลาน มัทักษะภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับพูดได้ ใช้เป็น (ตามวัย และศักยภาพของนักเรียน) ในมาตรฐานของยุโรป และมาตรฐานสากลต่างๆ ด้วยเหตุนี้ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center จึงได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้

 • หลักสูตร Phonics World มีทั้งสิ้น 2 ระดับ คือ Phonics World 1&2 (72 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จำนวน 36 สัปดาห์) และ Phonics World 3 (40 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จำนวน 20 สัปดาห์) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ที่ถูกต้อง และเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English มีทั้งหมด 13 Levels คือ ระดับ Starter, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6, Level 7, Level 8, Level 9, Level 10, Level 11 และ Level 12 โดย ระดับ Starter, Level 1 – 5 จะมีจำนวนชั่วโมงเรียนอยู่ที่ 48 ชั่วโมง (เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 สัปดาห์ สำหรับ Level 6 – 8 จะมีชั่วโมงเรียนอยู่ที่ 30 ชั่วโมง (เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ภาคเช้า 2 ชั่วโมง และภาคบ่าย 2 ชั่วโมง จำนวน 8 สัปดาห์) และสำหรับ Level 9 – 12 จะมีจำนวนชั่วโมงเรียนอยู่ที่ 60 ชั่วโมง (เรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ภาคเช้า 2 ชั่วโมง 30 นาที และภาคบ่าย 2 ชั่วโมง 30 นาที จำนวน 12 สัปดาห์)

การแบ่ง Level ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษในระดับสากล Anglia English Proficiecy Examinations และ Cambridge Young Learners English Tests (CYLET) โดยการเรียนในระดับ Phonics World 1&2 และ Phonics World 3 จะเน้นพัฒนาทักษะการออกเสียง (Phonics) และพื้นฐานการฟังที่สำคัญๆ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับ Starter, Level 1 – 5 ซึ่งจะเน้นให้นักเรียนการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด และการอ่านเป็นสำคัญ โดยมีความสอดคล้องกับวัยของนักเรียน โดยจะมีการปรับความเข้มข้นให้มากขึ้นในระดับ Level 6 – 8 ซึ่งจะเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading and Comprehension) ทักษะการเขียน (Writing Skill) ตลอดจนหลักภาษาในระดับ Level 9 – 12 เพื่อทำให้นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English มีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 – A2 ตามมาตรฐษน CEFR ซึ่งเทียบเท่ากับนักเรียน Grade 6 ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (ซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษดีกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทยอย่างแน่นอน) ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในระดับ Academic English (TOEIC, TOEFL หรือ IELTS) เมื่อเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาได้ เพื่อทำให้นักเรียนมีความพร้อมทางภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ภายในประเทศ

โดยปกติแล้ว หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะมีการจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียนแต่ละคน ว่าควรเรียนอยู่ในระดับ (Level) ใด โดยพิจารณาจากระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ที่มีผ่านการทดสอบวัดระดับ (Placement Test) เป็นสำคัญ เพราะในประเทศไทยนั้น ระดับชั้นเรียนปกติในโรงเรียน ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.6 อาจจะมีทักษะภาษาอังกฤษต่ำกว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 ก็ได้) แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทางสถิติ ก็สามารถกำหนดระดับ (Level) ที่เหมาะสม เทียบกับระดับชั้นเรียนในโรงเรียน ได้อย่างคร่าวๆ ดังนี้

 • Phonics World 1&2 เหมาะสำหรับนักเรียนในชั้นอนุบาล 2 – อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1
 • Phonics World 3 เหมาะสำหรับนักเรียนในชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2  (เป็นหลักสูตรต่อจาก Phonics World 1&2)
 • ระดับ Starter เหมาะกับนักเรียนในชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 หรือนักเรียนที่กำลังจะขึ้นชั้น ป.1
 • Level 1 – 2 เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.2
 • Level 3 – 4 เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 – ป.4
 • Level 5 – 6 เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6
 • Level 7 – 8 เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6
 • Level 9 – 10 เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 – มัธยมศึกษาตอนต้น
 • Level 11 – 12 เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 – มัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับอนุบาล 2 – อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center แนะนำให้นักเรียนเริ่มเรียนจากหลักสูตร Phonics World 1&2 เป็นหลักสูตรแรก โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้

 • ให้นักเรียนในระดับอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 (หรือกำลังขึ้น อ.2 เทอม 1) เริ่มเรียนในหลักสูตร Phonics World 1&2 เมื่อเรียนจบแล้วให้เรียนต่อในหลักสูตร Phonics World 3, Starter, Level 1 ตามลำดับ
 • ให้นักเรียนในระดับอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 (หรือกำลังจะขึ้น อ.2 เทอม 2) เริ่มเรียนในหลักสูตร Phonics World 1&2 เมื่อเรียนจบแล้วให้เรียนต่อในระดับ Starter และ Level 1 ตามลำดับ (ข้าม Phonics World 3)
 • ให้นักเรียนในระดับอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 (หรือกำลังจะขึ้นอนุบาล 3 เทอม 1) เริ่มเรียนในหลักสูตร Phonics World 1&2 เมื่อเรียนจบแล้วให้เรียนต่อในระดับ Level 1 (ข้าม Phonics World 3 และ Starter)
 • ให้นักเรียนในระดับอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 (หรือกำลังจะขึ้นอนุบาล 3 เทอม 2) เริ่มเรียนในระดับ Starter โดยที่ไม่ต้องเรียนในหลักสูตร Phonics World ก่อน

phonics.world.order

โดยเนื้อหาโดยสังเขป ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ในแต่ละระดับ สามารถอธิบายคร่าวๆ ได้ดังต่อไปนี้

Phonics World 1&2 (72 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 36 สัปดาห์)

Learning Topics: The Alphabet and Short Vowels

 • Aa Bb Cc: ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ apple, ax, ant, alligator, bear, bird, bed, banana, cat, cup, car, computer
 • Dd Ee Ff: ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ dog, desk, doll, duck, egg, elbow, envelope, elephant, fish, fan, farm, fork
 • Gg Hh Ii: ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ gorilla, goat, gift, girl, horse, hat, house, hot dog, insect, ink, igloo, iguana
 • Jj Kk Ll: ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ jet, jam, juice, jacket, kangaroo, key, king, kite, lion, lamp, leaf, lemon
 • Mm Nn Oo: ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ monkey, milk, money, mouse, nut , net, nest, nose, octopus, ox, olive, ostrich
 • Pp Qq Rr: ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ peach, pen, panda, pineapple, queen, quiz, quilt, question, rabbit, rose, rice, robot
 • Ss Tt Uu Vv: ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ seal, sun, soap, socks, turtle, tent, tiger, teacher, umbrella, up, uncle, umpire, van, vet, vest, violin
 • Ww XxYy  Zz: ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ wolf, web, water, watch, fox, box, six, wax, yo-yo, yak, yogurt, yacht, zipper, zero, zoo, zebra
 • short a (a, am, an): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ cat, ant, yak, ax, ram, jam, yam, dam, fan, man, pan, can
 • short a (ad, ag, ap, at): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ dad, pad, bag, rag, cap, map, nap, tap, bat, rat, hat, mat
 • short e (e, et, en, ed): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ web, egg, vet, ten, jet, net, wet, pet, hen, pen, red, bed
 • short i (i, ip, ib, id): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ hip, ink, zip, in, lip, tip, sip, rip, bib, rib, kid, lid
 • short i (in, ig, it, ix): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ pin, fin, bin, win, fig, wig, big, dig, pit, hit, six, mix
 • short o (o, ot, op): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ fox, log, ox, rod, pot, hot, cot, dot, top, mop, hop, pop
 • short u (u, ug, ud, up): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ sun, up, jug, hug, bug, rug, mug, bud, mud, pup, cup
 • short u (ut, ub, um, un): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ nut, hut, cut, cub, tub, gum, hum, bun, run, fun

 

Phonics World 3 (40 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 20 สัปดาห์)

Learning Topics: Long Vowels

 • long a (a_e, ame, ake, ate, ave): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ tape, cape, cane, mane, game, cake, name, lake, gate, wave, skate, cave
 • long I (i_e, ime, ike, ive, ine): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ kite, pine, ripe, fine, lime, bike, time, hike, five, nine, dive, line
 • long o (o_e) long u (u_e): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ home, bone, cone, rope, cube, mute, cute, mule, tube, June, tune, rule
 • long a (ai, ay): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ rain, nail, tail, wait, bay, day, say, pay, sail, mail, hay, May
 • long e (ee, ea, y, ey): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ bee, feet, seed, jeep, leaf, eat, sea, meat, candy, key, happy, money
 • long i (igh, ie, y): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ light, night, high, right, pie, tie, lie, die, spy, sky, cry, my
 • long o (oa, ow): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ boat, coat, soap, road, bow, row, yellow, pillow, goat, toad, elbow, window
 • long u (ue, ui, ew, oo): ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่ blue, glue, clue, Tuesday, fruit, suit, new, dew, moon, zoo, food

 

Starter (48 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 สัปดาห์)

Learning Topics:

 • Phonics
 • Alphabet Skills
 • Handwriting skills
 • Phonetic awareness
 • Letter – sound correspondence
 • Word recognition practice
 • Daily English conversation skills
 • Basic sentence structure
 • Classroom language skills
 • Develop fluency and increase
 • Comprehension
 • Repetition set to music to enhance learning motivation and the target language

Vocabulary: 48 words

Phonics: a – z

 

Level 1 (48 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 สัปดาห์)

Learning Topics:

 • Greeting
 • Family members
 • Numbers (1)
 • Appearances
 • Stationery (1)
 • Colors
 • Clothing (1)
 • Animals (1)

Grammar Points:

 • Statements & Questions
 • Short & Complete answers
 • This & That & It
 • Usage of articles
 • “a” and “an”

Vocabulary: 210 words

Phonics: a – z, Short vowels

 

Level 2 (48 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง)

Learning Topics:

 • Fruits
 • Feelings (1)
 • Preposition
 • Home spaces
 • Home objects
 • Numbers (2)
 • Toys
 • Actions (1)

Grammar Points:

 • These & Those
 • Wh-questions
 • Subjects and possessive pronouns
 • There is / are…
 • How many…?
 • Can you…?

Vocabulary: 250 words

Phonics: Consonants

 

Level 3 (48 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 สัปดาห์)

English Proficiency References:

 • Anglia Exam: First Step
 • Cambridge YLE: Starters

Learning Topics:

 • Pets
 • Leisure activities (1)
 • Fast food
 • Beverage
 • Room objects
 • Body parts
 • Hair description
 • Weeks
 • Weather

Grammar Points:

 • Like & Likes
 • Do& Does
 • Wh-questions
 • Want & Wants
 • Have & Has
 • How’s the weather?

Vocabulary: 260 words

Phonics: Long vowels

 

Level 4 (48 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 สัปดาห์)

Learning Topics:

 • Daily activities (1)
 • Numbers (3)
 • Transportation
 • Things I do every day
 • Actions (2)
 • Places (1)
 • Directions

Grammar Points:

 • Wh-questions
 • How do you go to…?
 • Drive / take / ride + transportation
 • Present continuous
 • Is there a…?
 • How can I get to the…?

Vocabulary: 210 words

Phonics: Consonant digraphs

 

Level 5 (48 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 สัปดาห์)

Learning Topics:

 • Ordinal numbers
 • Occupations (1)
 • School subjects
 • Seasons
 • Things I usually do
 • Time expression
 • Clothing (2)
 • Price
 • Reading comprehension

Grammar Points:

 • Wh-questions
 • Frequency adverbs
 • How often…?
 • How much…?

Vocabulary: 220 words

Phonics: Diphthong

 

Level 6 (30 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 8 สัปดาห์)

English Proficiency References:

 • Anglia Exam: Junior
 • Cambridge YLE: Starters

Learning Topics:

 • Months
 • Clothing (3)
 • Stationery (2)
 • Feelings (2)
 • Places (2)
 • Occupations (2)
 • Quantifier
 • Daily activities (2)
 • Reading comprehension

Grammar Points:

 • Wh-questions
 • Possessive pronouns
 • Whose…?
 • Past tense
 • Present & past tense

Vocabulary: 165 words

Phonics: Consonant blends, Soft and hard c & g

 

Level 7 (30 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 8 สัปดาห์)

Learning Topics:

 • Past tense: Regular verbs
 • Irregular verbs
 • Events & Activities
 • Animals (2)
 • Reading comprehension

Grammar Points:

 • Past tense and past continuous
 • Wh-questions
 • Conjunction: …while…
 • Conjunction: …when…
 • Imperative
 • …before & …after
 • …and…& …or…

Vocabulary: 160 words

 

Level 8 (30 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 8 สัปดาห์)

English Proficiency References:

 • Anglia Exam: Primary
 • Cambridge YLE: Starters

Learning Topics:

 • Verb phrases
 • Leisure activities (2)
 • Natural scenes (1)
 • Occupations (3)
 • Nations
 • Comparative & Superlative Adjectives
 • Reading comprehension

Grammar Points:

 • Future tense: Will & Be going to
 • Comparative
 • Superlative
 • Much & Very
 • More & Most

Vocabulary: 160 words

 

Level 9 (60 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 12 สัปดาห์)

Learning Topics:

 • Essays about:
  • Natural scenes (2)
  • Movies
  • Food
  • Talent contest
  • Amusement park

Grammar Points:

 • Be V. + as adj. as…
 • Linking verbs
 • …, too & …, either
 • So & Neither
 • Position of “both’ & “all”
 • Each / two / both / some / all of the…
 • One / another /
 • the other
 • Countable & Uncountable nouns

Vocabulary: 120 words

 

Level 10 (60 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 12 สัปดาห์)

Learning Topics:

 • Essays about:
  • Clinic
  • Newborn baby
  • Surprise gift
  • Home party
  • New Cinderella
  • Toymuseum
  • Birthday gift
  • Brand-new life

Grammar Points:

 • …not only…but also
 • See / hear / watch / listen to + V or V-ing
 • Present participle
 • Past participle
 • Verb phrases
 • Causatives
 • Adverbs
 • …too…to
 • …so…that…

Vocabulary: 120 words

 

Level 11 (60 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 12 สัปดาห์)

English Proficiency References:

 • CEFR: A1
 • Anglia Exam: Preliminary
 • Cambridge YLE: Movers

Learning Topics:

 • Essays about:
  • City and country
  • Playground
  • Traffic safety
  • Book exhibition
  • Traveling
  • Helen Keller
  • Hot news
  • Flea market

Grammar Points:

 • V. + to V
 • V. + V-ing
 • V-ing + N = it
 • Passive
 • Present perfect
 • Which one…?
 • Take & Spend
 • Cost & Spend

Vocabulary: 100 words

 

Level 12 (60 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 12 สัปดาห์)

English Proficiency References:

 • CEFR: A2
 • Anglia Exam: Elementary
 • Cambridge YLE: Flyers

Learning Topics:

 • Essays about:
  • Barbecue
  • Blood type
  • Guide dogs
  • New computer
  • Accidents
  • Toilsome jobs
  • Good habits
  • Dreams

Grammar Points:

 • Reflexive pronouns
 • Relative pronouns
 • Tag questions
 • Indirect questions
 • Though
 • If-clauses

Vocabulary: 120 words