Q5: หลักสูตร ACTive English เรียนห้องละกี่คน มีนโยบายในการจัดสรรให้ครูดูแล และอำนวยการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างไร?

ตอบ:

การจัดชั้นเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะจัดโดยคำนึงถึงทักษะภาษาอังกฤษในปัจจุบันของนักเรียน ที่วัดได้จากผลการทำแบบทดสอบวัดระดับ (Placement Test) เป็นสำคัญ โดยมีการพิจารณาวัยของนักเรียนปัจจัยประกอบ เพื่อให้นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ และวัยที่ใกล้เคียงกัน เรียนใน Level เดียวกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องเรียนด้วยกันได้อย่างสนุกสนาน ในบรรยากศที่ต่างคนต่างสนุกกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบช่วยกันเรียน ช่วยกันพูด ช่วยกันสื่อสาร ช่วยแนะนำซึ่งกันและกันซึ่งสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่นักเรียนมี “เพื่อนเรียนที่เรียนได้ทันกัน” จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น มีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ (อนุบาล 2 – 3) จะเริ่มต้นเรียนด้วยหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World เพื่อปูพื้นฐานการออกเสียง การสะกดคำ และการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ผ่านรูปภาพ และภาษากาย (โดยไม่ต้องใช้การแปล) โดยจะให้นักเรียนเริ่มต้นเรียนที่ระดับ Phonics World 1&2 โดยไม่ต้องทำการทดสอบวัดระดับ (Placement Test) และเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้ว คุณครูผู้สอน และครูใหญ่ จะพิจารณาจากวัยของนักเรียน ว่าจะให้นักเรียนเรียนในระดับถัดไปในระดับ Phonics World 3 (ถ้านักเรียนเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2) หรือระดับ Starter (ถ้านักเรียนเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1) หรือระดับ Level 1 (ถ้านักเรียนเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 หรือกำลังจะขึ้นชั้น ป.1)

สำหรับจำนวนนักเรียนในห้องเรียน โดยส่วนมากครูใหญ่จะจัดให้ห้องเรียนหนึ่งๆ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 6 – 15 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียนเป็นสำคัญ โดยในห้องเรียนของทั้งหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะมีรูปแบบในการจัดโต๊ะนักเรียนแบบหลวมๆ เพื่อให้มีพื้นที่ว่างในการทำกิจกรรม (เพราะหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English นั้นมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรม (Activity Based Learning) เป็นหลัก) และมีการติดตั้ง Interactive Whiteboard เพื่อให้ครูได้ใช้สื่อ Interactive Multimedia ประกอบการเรียนการสอนอย่างสนุกสนาน ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นทรงพลัง (Energetic Learning Environment)

“ครู” ในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English นั้นถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะต้องอำนวยการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (> 80% ของเวลาเรียน) ให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละคนได้กล้า และมีโอกาสที่จะพูดภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด โดยครูผู้สอนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • ครูผู้สอนจะต้องมีการออกเสียง (Phonics) และการเน้นคำ (Stress) ที่ถูกต้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และอธิบายให้กับนักเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ
  • ครูผู้สอนจะต้องมีบุคลิกภาพที่กระตือรือร้น มีพลัง สนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • ครูผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้ภาษากายประกอบ (Total Physical Response: TPR) การยกตัวอย่าง การสาธิต เพื่อใช้ประกอบในการอธิบาย และสื่อสารกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
  • ครูผู้สอนต้องมีความเอาใจใส่ในพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียน และพร้อมที่จะสื่อสาร และรายงานพัฒนาการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของนักเรียนร่วมกัน

โดยหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ได้กำหนดให้ครูผู้สอน 1 คน สามารถดูแลนักเรียนได้ตั้งแต่ 6 – 15 คน ในกรณีที่นักเรียนในห้องเรียนมีมากกว่า 15 คน หรือมีความซับซ้อนของเนื้อหาที่เรียน  หรือความจำเป็นในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในบางกิจกรรม ครูใหญ่ก็อาจจะพิจารณาจัดสรรครูผู้สอนเข้าไปในห้องเรียนเพิ่มเติมอีก 1 คน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการชั้นเรียน และอำนวยการเรียนการสอน