Q12: SE-ED Learning Center มีมาตรการในการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนในหลักสูตร ACTive English อย่างไร?

ตอบ:

ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ได้วางระบบในการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนของหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เพื่อทำให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง มั่นใจว่านักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จากทุกๆ โรงเรียนที่เปิดสอนทั่วประเทศ จะมีความก้าวหน้าทางทักษะภาษาอังกฤษ เป็นไปตามหลักสูตรที่ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ที่เทียบเท่า มีมาตรฐานถูกต้องตรงกัน ซึ่งมาตรการในการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอน มีดังนี้

 1. ระบบการคัดเลือก และฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อทำให้มั่นใจว่าครูผู้สอนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ทุกคนมีการออกเสียง การเน้นเสียง และมีโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการสื่อสารกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง (เพราะหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ได้กำหนดให้ครูผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และอำนวยการเรียนการสอนภายในห้องเรียน) โดยทักษะที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะต้องได้รับการฝึกอบรมจากฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center มีดังนี้
  • ทักษะการใช้สื่อ Interactive Multimedia ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน
  • ทักษะการใช้กิจกรรมในรูปแบบ Activity Based Learning เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้พูด ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนภายในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด (เพราะปรัชญาการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของ SE-ED Learning Center คือ การเพิ่ม “อัตราการใช้ภาษาอังกฤษ (English Use Rate)” ให้มากเพียงพอ ภายใต้ความสุข และความสนุกในการเรียน การฝึก และการใช้ภาษาอังกฤษ นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะ และพัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และมีนัยสำคัญ)
  • ทักษะการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การอ่านแบบ Extensive Reading
  • ทักษะการควบคุมชั้นเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ
  • ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นให้นักเรียนสนุกกับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self Directed Learning) ผ่าน Web School, e-Homework และเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ (เกม Magic Fighter)
  • ทักษะการใช้ Learning Management System (LMS) ในการติดตามความคืบหน้าในการเรียนรู้ และพัฒนการทางภาษาอังกฤษของนักเรียน
  • การฝึกสอน (On the Job Training) กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ภายใต้การนิเทศก์ของฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center
 2. การที่ครูใหญ่ประจำโรงเรียน และฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center มีกำหนดการในการนิเทศก์ และตรวจติดตามประเมินการเรียนการสอนของครูผู้สอนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English อย่างเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าครูผู้สอนทุกๆ คน จะอำนวยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center กำหนดไว้
 3. การที่ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center คอยติดตามผลการเรียน การฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักเรียน และความคืบหน้าทางทักษะ และพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ในทุกๆ โรงเรียนทั่วประเทศผ่านระบบ Learning Management System (LMS) และการทดสอบ Unit Test และ Proficiency Test ที่จัดขึ้นเป็นระยะๆ ตลอดการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English
 4. การกำหนดให้ครูผู้สอนใช้สื่อ Interactive Multimedia ใน Interactive Multi – ROMs (สำหรับหลักสูตร Phonics World) และระบบ Web School (สำหรับหลักสูตร ACTive English) ประกอบการเรียนการสอน ก็เป็นกุศโลบายหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center มั่นใจว่านักเรียนทุกๆ คนที่เรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะได้เรียนรู้วงคำศัพท์ (Headwords) โครงสร้างประโยค (Sentence Pattern) และไวยากรณ์ (Grammar) ในระดับ (Level) ต่างๆ ที่ถูกต้อง เป็นไปตามกรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และมาตรฐานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Anglia English Proficiency Examinations และ Cambridge Young Learners English Tests (CYLET)

ด้วยระบบการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนที่ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center วางไว้อย่างรัดกุม และมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ (ทั้งการตรวจเยี่ยม ณ ห้องเรียนจริง การใช้ระบบรายงานผลการเรียนของนักเรียน และการตรวจติดตามแบบ Online ผ่านระบบ Learning Management System (LMS)) จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า การเรียนภาษาอังกฤษ และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะมีคุณภาพ และมีมาตรฐานในระดับสากล ที่ถูกต้องตรงกันในทุกๆ โรงเรียนที่นำเอาหลักสูตรนี้ไปใช้อำนวยการเรียนการสอน