Q15: ถ้านักเรียนต้องการสมัครเรียนระหว่างที่คอร์สเปิดสอนไปแล้ว จะสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ เมื่อไหร่?

ตอบ:

หลักคิดสำคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center คือ สมมติฐานที่ว่าทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจะเกิดขึ้นจาก – – – “การฝึกใช้” – – – ไม่ใช่ – – – “การนั่งเรียนเฉพาะเนื้อหา” – – – ดังนั้นหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จึงได้รับการออกแบบให้เป็น – – – “หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ” – – – โดยในการเรียนในระดับต้น (Phonics World 1&2, Phonics World 3, Starter และ Level 1 – 5) จะมีระบบการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบ Modular Approach ที่มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Module) และค่อยๆ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้สอดคล้องกับวัย พัฒนาการ ตลอดจนศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนแบบไม่เร่งรีบ ซึ่งการเรียนในรูปแบบ Modular Approach นี้เอง ทำให้นักเรียนใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังฤษ ACTive English ได้ แม้ว่าการเรียนการสอนจะได้เริ่มต้นไปแล้วระยะหนึ่งก็ตาม ซึ่งการเรียนในรูปแบบ Modular Approach นี้นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ Unit 1 พร้อมๆ กัน เพราะการเรียนใน Unit ต่อๆ มา ครูผู้สอนจะมีการทานซ้ำ โครงสร้างประโยค (Sentence Pattern) และวงคำศัพท์ (Headwords) สำคัญๆ ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วใน Unit ก่อนๆ อยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนค่อยๆ ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ต่อมาเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่ง ประกอบกับเมื่อนักเรียนมีอายุอยู่ในวัยที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น (อายุตั้งแต่ 9 ปี ขึ้นไป) การเรียนภาษาอังกฤษแบบ Intensive Course ที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์มากขึ้น และใช้เวลาในการเรียนในแต่ละ Level ลดลง จะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดีกว่าการเรียนแบบ Modular Approach เพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Intensive Course จะสามารถทำให้นักเรียนมีอัตราการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น มีความถี่บ่อยขึ้น ทำให้นักเรียนเจตคติที่สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รับการพัฒนาไปได้แบบก้าวกระโดด ด้วยเหตุผลทางวิชาการนี้เอง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ปรับระบบการเรียนการสอนใน Level 6 – 12 ให้อยู่ในรูปแบบ Intensive Course

และด้วยรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate และ Advanced ที่อยู่ในรูปแบบ Intensive Course นี้ จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับหลักสูตร ACTive English จะมีระดับความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 – A2 ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of References for Languages) ของยุโรป ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อยอดในระดับ Academic English (TOEIC, TOEFL หรือ IELTS) ได้ ในระหว่างที่นักเรียนเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อทำให้นักเรียนมีระดับทักษะภาษาอังกฤษพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำภายในประเทศ

สำหรับการกำหนดวันเริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English นั้น ด้วยความที่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรที่เน้น “การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ” ซึ่งตามหลักการของ “หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (ที่ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนเนื้อหาภาษาอังกฤษ)” จึงทำให้นักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้เกือบทันที หลังจากที่สมัครเรียน แม้ว่าคอร์สเรียนนั้นจะเริ่มการเรียนการสอนไประยะหนึ่งแล้วก็ตาม

ตามที่ได้อธิบายในข้างต้นแล้วว่า ด้วยรูปแบบของหลักสูตรที่เน้น “การฝึกใช้ภาษาอังกฤษ” โครงสร้างประโยค (Sentence Pattern) และวงคำศัพท์ (Headwords) ที่นักเรียนได้เรียนใน Unit แรกๆ จะถูกนำมาใช้ซ้ำอีกใน Unit ถัดๆ ไป เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้งานคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคที่ได้เรียนไปแล้วบ่อยๆ จนค่อยๆ ซึมซับจนกลายเป็นความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นการที่นักเรียนคนหนึ่งไม่ได้เริ่มเรียนตั้งแต่ Unit แรกๆ แต่ในการเรียนใน Unit ถัดๆ ไป ครูผู้สอน ก็จะยังคงทานซ้ำเนื้อหาใน Unit แรกๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้นักเรียนที่เริ่มเรียนระหว่างทาง ได้รับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในเนื้อหาที่สำคัญ ตามโครงสร้างหลักสูตรใน Level นั้นอย่างครบถ้วน ซึ่งจุดนี้จะแตกต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษตามโรงเรียนสอนภาษาอื่นๆ ที่พอสมัครเรียนแล้ว ก็จะไม่สามารถเริ่มเรียนได้ทันที และมักจะต้องรอให้มีจำนวนนักเรียนเท่านั้นเท่านี้จึงจะเปิดการเรียนการสอนได้ และถ้าพอเรียนๆ ไป ถ้าหากมีนักเรียนบางคนเลิกเรียน จนทำให้จำนวนนักเรียนในห้องเรียนน้อยลง ก็จะเปิดการเรียนการสอนในระดับ (Level) ถัดไปไม่ได้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก็จะชะงักงัน

ดังนั้นการเริ่มเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที หลังจากที่สมัครเรียน สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะยกเว้นในสัปดาห์ที่มีเฉพาะการทดสอบวัดผลเชิงวินิจฉัย (Unit Test) หรือการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (Proficiency Test)

สำหรับนักเรียนที่มีชั่วโมงเรียนน้อย อันเนื่องมาจากเพิ่งเริ่มเรียนหลังจากที่คอร์สได้เริ่มการเรียนการสอนไประยะหนึ่งแล้ว อาจจะได้ระดับคะแนนจากการทดสอบวัดผลเชิงวินิจฉัย (Unit Test) ในครั้งแรกไม่สูงนัก ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด เพราะครูผู้สอนจะใช้การทดสอบวัดผลเชิงวินิจฉัย (Unit Test) ในครั้งแรกเป็น Pretest เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับทราบถึงศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งจะทำให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนถัดไปให้กับนักเรียนใหม่ และนักเรียนคนอื่นๆ ในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สำหรับการเริ่มเรียนในช่วงท้ายๆ คอร์ส แม้ว่านักเรียนจะมีเวลาเรียนใน Level นั้นประมาณ 30% เท่านั้น แต่ก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง หากต้องการที่จะเรียนเพื่อประโยชน์ในการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนใน Level ถัดไป แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นการเรียนในช่วงท้ายคอร์สจริงๆ ซึ่งจะเหลือระยะเวลาอีกเพียง 3 สัปดาห์ ถึง 1 เดือนเท่านั้น ก็จะสิ้น Level โดยทั่วไปครูใหญ่ หรือครูประจำศูนย์มักจะแนะนำให้ผู้ปกครองรอเริ่มต้นเรียนใน Level ถัดไป จะเป็นการใช้หนังสือเรียนที่คุ้มค่ากว่า (ซึ่งปกติจะรอไม่เกิน 1 เดือน)

แม้ว่าในระบบการประเมินผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English จะระบุว่านักเรียนที่จะได้รับรายงานผลการเรียนรู้ประเภท “Certificate of Achievement” จะต้องมีจำนวนชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 75% ก็ตาม (ถ้าต่ำกว่าจะได้รับรายงานผลการเรียนรู้ประเภท “Certificate of Attendance”) แต่ถ้าพิจารณาถึงประโยชน์ที่แท้จริงในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเป็นสำคัญ การเริ่มเรียน เริ่มฝึกภาษาอังกฤษได้เร็ว นักเรียนย่อมได้รับประโยชน์ที่แท้จริงมากกว่า

Note: นักเรียนที่จะได้รับรายงานผล Final Report ประเภท Certificate of Achievement จะต้องมีเวลาเรียนใน Level นั้นไม่ต่ำกว่า 75% และมีผลการทดสอบ Proficiency Test เมื่อเรียนจบ Level ไม่ต่ำกว่า 80%

นอกจากนี้ นักเรียนมุ่งมั่นที่จะฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในการเรียนใน Level แรก นักเรียนอาจจะได้รับเพียงรายงานผลการเรียนรู้ประเภท Certificate of Attendance แต่ในการเรียนใน Level ถัดๆ ไปที่สูงขึ้น หากนักเรียนมีผลการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (Proficiency Test) เมื่อเรียนจบ Level ไม่น้อยกว่า 80% นักเรียนก็จะได้รับรายงานผลการเรียนรู้ประเภท Certificate of Achievement ใน Level ถัดไป ที่เป็น Level ที่สูงขึ้น ซึ่งรายงานผลการเรียนรู้ประเภท Certificate of Achievement ของ Level ที่สูงขึ้น ย่อมสะท้อนว่านักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ที่ดีกว่า Certificate of Achievement ของ Level ที่ต่ำกว่า

สุดท้ายสิ่งที่อยากจะสรุปให้กับนักเรียน คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง มีความเข้าใจตรงกันก็คือ เป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษที่แท้จริง ก็คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่คล่องแคล่ว ไม่ใช่ “วุฒิบัตร” หรือ “ประกาศนียบัตร” แต่อย่างใด ซึ่งนี่คือสิ่งที่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ยึดถือสูงสุด

สำหรับวันกำหนดวันเริ่มเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ตามที่ได้อธิบายในข้างต้น ฝ่ายวิชาการหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English สามารถสรุปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ดังตารางด้านล่างนี้

Note: การเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ ในระดับอนุบาล 2 – 3 ซึ่งเน้นการปูพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้อง ทักษะการสะกดคำ และการเข้าใจความหมายของคำศัพท์ผ่านรูปภาพ และภาษากาย โดยไม่ใช้การแปล (ซึ่งเป็นแนวทางในการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง) ตลอดจนบ่มเพาะเจตคติที่ดี และความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป จึงยังไม่มีการทดสอบประเมินผลสำหรับการเรียนในระดับนี้

ตารางสรุปรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ และการกำหนดวันเริ่มเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English:

Phonics World 1&2 (72 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 36 สัปดาห์):

phonics.world.1.2

Phonics World 3 (40 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 20 สัปดาห์):

phonics.world.3

Starter (48 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 สัปดาห์):

starter.table

Level 1 – 5 (Level ละ 48 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 สัปดาห์):

level1-5.table

Level 6 – 8 (Level ละ 30 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 8 สัปดาห์):

table.l6.8

Level 9 – 12 (Level ละ 60 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 12 สัปดาห์):

table.l9.12

note.table